دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1392 
خواص اوراق فشرده ساخته شده از پاکت نگهداری مواد آشامیدنی (تتراپک)

صفحه 99-115

هاشم رهامین؛ محراب مدهوشی؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی