فرایند پذیرش مقالات

مقالات دریافت شده از طریق سامانه به طور دائم توسط مدیر داخلی بررسی می گردد. در صورت رعایت اصول نگارش مندرج در بخش راهنمای نویسندگان، مقاله به دبیر تخصصی برای اظهار نظر کارشناسی ارسال می شود. در صورت پذیرش توسط دبیر تخصصی هزینه اولیه از نویسندگان اخذ خواهد شد سپس مقاله برای انجام فرایند داوری به داوران مرتبط با حوزه تخصصی مقاله ارسال خواهد شد. در صورت پذیرش توسط داوران، مقاله برای صدور گواهی پذیرش به سردبیر ارسال می گردد. هزینه نهایی چاپ مقاله قبل از صدور گواهی چاپ دریافت خواهد شد. تمام فرایندهای اشاره شده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نشریه انجام می گردد و نویسندگان می توانند در هر مرحله با مراجعه به سامانه نشریه از وضعیت مقاله خود مطلع شوند.