اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد هادی معیری

مدیریت اکوسیستم جنگل دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

moayerigau.ac.ir

h-index: 8  

سردبیر

دکتر شعبان شتایی

علوم جنگل- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

h-index: 17  

مدیر داخلی

دکتر مژده مشکور

صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

jwfstgau.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mlotfaliansanru.ac.ir

h-index: 14  

دکتر شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگل استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir

h-index: 17  

دکتر خسرو ثاقب طالبی

اکولوژی جنگل و جنگلشناسی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

saghebtalebirifr-ac.ir

h-index: 20  

دکتر احمد جهان لتیباری

مهندسی کاربرد چوب استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

latibari.ajgmail.com

دکتر علیرضا عشوری

فناوری بایوکامپوزیت استاد. گروه پژوهشی: گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی

ashori_ayahoo.com

h-index: 64  

دکتر سید مجید ذبیح زاده

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار- دانشگاه منابع طبیعی ساری

m.zabihzadehsanru.ac.ir

دکتر اصغر فلاح

جنگلداری-بیومتری استاد، گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

afallahsanru.ac.ir

h-index: 15  

دکتر محمدهادی معیری

جنگلداری دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

moayerigau.ac.ir

h-index: 8  

دکتر داود آزادفر

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

azadfar.dgmail.com

h-index: 10  

دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

تکنولوژی خمیر و کاغذ دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

m_r_dehghanimail.ru

h-index: 12  

دکتر ابولقاسم خزاعیان

مهندسی چوب و کاغذ دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

khazaeiangau.ac.ir

h-index: 14