اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد هادی معیری

دانشیار

moayerigau.ac.ir

سردبیر

شعبان شتایی

علوم جنگل- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد

shataeegau.ac.ir
09113231517
0000-0002-3868-8475

مدیر داخلی

مژده مشکور

خمیر و کاغذ استادیار

jwfstgau.ac.ir
(017)32427173- داخلی163

اعضای هیات تحریریه

مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد

mlotfaliansanru.ac.ir

شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگلداری استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir

خسرو ثاقب طالبی

اکولوژی جنگل و جنگلشناسی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

saghebtalebirifr-ac.ir

دکتر احمد جهان لتیباری

مهندسی کاربرد چوب استاد

latibari.ajgmail.com

علیرضا عشوری

فناوری بایوکامپوزیت استاد

ashori_ayahoo.com

سید مجید ذبیح زاده

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار

m.zabihzadehsanru.ac.ir

اصغر فلاح

جنگلداری استاد گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

afallahsanru.ac.ir

محمدهادی معیری

جنگلداری دانشیار

moayerigau.ac.ir

داود آزادفر

دانشیار

azadfar.dgmail.com

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

تکنولوژی خمیر و کاغذ دانشیار

m_r_dehghanimail.ru

ابولقاسم خزاعیان

مهندسی چوب و کاغذ دانشیار

khazaeiangau.ac.ir