کسب امتیاز الف در سامانه ارزیابی نشریات کشور

نشریه پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل در سامانه ارزیابی نشریات کشور با کسب امتیاز 817.5 موفق به کسب رتبه الف گردید.