تماس با ما

آدرس دفتر مجله: گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فنآوری، دفتر نشریات .

کد پستی: 15739-49138

صندوق پستی: 487-49175

تلفن: 32430522-017

ایمیل: jwfst@gau.ac.ir

ساعت پاسخگویی : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8-12.


CAPTCHA Image