اهداف و چشم انداز

مجله ی علمی- پژوهشی علوم و فنآوری چوب و جنگل  نشریه ی تخصصی در زمینه ی علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ می باشد که هدف از انتشار آن ارائه ی پژوهش ها و دستاورد های علمی در زمینه های مختلف علوم جنگل و چوب، کمک به همسوئی بیشتر بین پژوهشهای علمی و نیازهای جامعه و ایجاد ارتباط علمی مناسب بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور می باشد.