نمایه در کبی

این نشریه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ موفق به نمایه شدن درکبی گردید.