دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-183 
معرفی قارچ‌های ماکروسکوپی در توده‌های راش استان مازندران

صفحه 23-40

علی برهانی؛ سعید علی‌موسی‌زاده؛ سوزان بدلیان


ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

صفحه 139-152

محمد امین عندلیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی


ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ‌های چوب‌زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت‌کلاته گرگان

صفحه 167-181

محمد رستمیان؛ محمدرضا کاوسی؛ شعبان شتایی؛ علی اکبر محمدعلیپور ملکشاه


باززایی مستقیم توس Betula litwinowii از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه تک‌گره

صفحه 183-192

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی