مطالعه تأثیر تیمار اکسایش و پرکننده نانو رس بر خواص مکانیکی تخته‌لایه از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی امکان ساخت تخته لایه از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس به همراه تیمار اکسایش سطوح لایه¬ها و استفاده از نانو رس بعنوان پرکننده چسب، انجام شد. ابتدا لایه¬های چوب اکالیپتوس بوسیله اکسیدکننده¬های پراکسیدهیدروژن و اسیدسولفوریک به مقدار 50 گرم بر مترمربع تیمار و پس از افزودن پرکننده نانو رس در سه سطح 5/1، 3 و 5/4 درصد(بر حسب درصد مواد جامد چسب) به چسب اوره فرمالدئید، لایه¬ها چسب¬زنی شدند. از نمونه¬های اکسید شده قبل و بعد از خشک کردن طیف FTIR گرفته شد. نمونه¬های شاهد بوسیله چسب اوره فرمالدئید و پرکننده معمولی ( آرد گندم)، بدون هیچگونه تیماری ساخته شدند. تخته-ها تحت فشار پرس 150 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع، دمای پرس160 درجه سلسیوس و دو زمان پرس 5/4 و 5/5 دقیقه ساخته شدند. در نهایت مقاومت تخته¬ها بوسیله استاندارد ISO اندازه¬گیری گردید.
نتایج تحقیق نشان داد، بیشترین مقدار مقاومت¬های مکانیکی مربوط به نمونه¬های شاهد و کمترین مقدار مقاومت¬ها مربوط به نمونه¬های تیمار شده با اسیدسولفوریک، 3 درصد نانو رس و مدت زمان پرس 5/4 دقیقه بوده است. این تحقیق نشان داد، تیمار اکسایش سطوح لایه¬ها و استفاده از نانو رس به¬ عنوان پرکننده وقتی که اوره فرمالدئید بعنوان چسب استفاده می¬شود، تأثیر منفی بر روی مقاومت¬های تخته¬لایه دارد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف¬ها در همه آزمون¬ها بجز تاثیر نوع اکسیدکننده بر مدول الاستیسیته عمود و موازی بر الیاف، معنی¬دار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects Study of oxidation and nano-clay filler treatments on plywood mechanical properties of Eucalyptus Camuldulensis

نویسنده [English]

  • noredin nazarnezhad
چکیده [English]

Abstract
The study to evaluate the possibility of making plywood from Eucalyptus Camuldulensis wood with oxidation of layers surfaces and using of nano-clay as filler glue was performed.
At first, Eucalyptus wood layers treated by hydrogen peroxide and sulfuric acid to the amount 50 g/m2 and since increase of nano-clay, treated with urea-formaldehyde adhesive. Of course, nano-clay filler with three level of 1.5, 3 and 4.5 present was used. The spectrums of oxidized specimens before and after dried were taken using FTIR spectroscopy. Layer boards were made with Press pressure 150 Kg/cm2, press temperature 0C 160 presses and two press time 4.5, and 5.5 minutes. Finally, resistances of the boards were matured by ISO standard.
The results showed that the greatest amount of resistance was related to control samples, and the least amount of resistance was related to the samples treated with sulfuric acid, 3% nano-clay and pressing time 5.4 minutes. This study showed that the oxidation layers treatment and nano- clay as adhesive filler, negative effect have on the resistances layer board. Variance analysis of results showed that differences were punctual in the all of tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kay words: Eucalyptus camuldulensis
  • Oxidation
  • nano-clay
  • hydrogen peroxide and sulfuric acid
  • Mechanical properties