ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه گلستان

3 موسسه تحقیقات پنبه کشور

چکیده

چکیده
تنش شوری یکی از تنش¬های غیر زنده محسوب می¬شود که با توجه به اثرات منفی روی رشد گیاهان، پتانسیل تولید اراضی را کاهش می¬دهد. جوانه¬زنی بذر اولین مرحله¬¬ای است که گیاه با شوری خاک مواجه می¬شود، بنابراین بررسی پاسخ گیاه در این مرحله به تنش شوری می¬تواند نقش اساسی در تعیین میزان مقاومت آن داشته باشد طوری¬که با شناسایی رفتار گیاه در این مرحله می¬توان با صرف زمان اندک مقاوم¬ترین گونه را مشخص کرد. در این تحقیق میزان مقاومت به شوری حاصل از نمک¬ NaCl در بذرهای سه گونه Eucalyptus microtheca ، camaldulensis Eucalyptus و Eucalyptus saligna، در مرحله جوانه¬زنی و رشد اولیه در شرایط درون شیشه ای با استفاده از محیط کشتMS بررسی شد. تیمارهای تحقیق که شامل شوری حاصل از نمک¬ NaCl در 6 سطح 0، 50، 100، 150، 200 و 250 میلی مولار بوده است در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار بررسی شد. صفات مختلف (درصد و سرعت جوانه¬زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه¬چه و ریشه¬چه، وزن¬تر ساقه¬چه و ریشه¬چه، نسبت وزن خشک ریشه¬چه به ساقه¬چه، بیوماس کل) اندازه¬¬گیری و به¬عنوان معیارهای تحمل به شوری در این گونه¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گونه¬های مورد مطالعه تفاوت معنی¬داری از لحاظ پاسخ به شوری در غلظت¬های مختلف با یکدیگر دارند. گونه E. microtheca بیشترین مقاومت را از خود نشان داد و دو گونه camaldulensis E. و E. saligna در رتبه بعدی قرار گرفتند. برای اطمینان از نتایج تحقیق، بذرهای سه گونه فوق در خاک طبیعی با شوری های متفاوت کاشته شده و ضمن مقایسه مشخص گردید نتایج کاملا مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of salt stress of 3 Eucalyptus in first growth stage

نویسندگان [English]

  • seyede samere hashemi 1
  • Vahideh Payamnoor 2
  • Alireza Aliarab 2
  • Ali Jafari mofidabadi 3
1 gorgan university
2 Golestan university
3 Cotton Research Institute
چکیده [English]

Salinity is one of the most important abiotic stresses, which according to its negative effects on plant growth, reduces land's potential productivity. Seed germination is the first stage of plant development, in that, plant encounter with salinity of soil., because study of plant response to salinity in this stage, could have an important role in determination of plant salinity resistance. So that, we can determine the salinity resistance of plants in short time. In this study, in order to identify salinity resistance of three Eucalyptus species (E. microtheca, E.camaldulensis, and E.saligna) in germination and initial growth stages, using MS media culture in in vitro condition and using completely randomized factorial experiment with 3 replications, seeds of them exposed to 6 salt treatment with 6 levels of NaCl salts(0,50,100,150,200,250 Mm) in laboratory condition and germination percentage, germination speed, seed vigor, root and shoot length, root and shoot fresh weigh, root and shoot dry mass and total biomass, were measured and used as salinity tolerance indexes (STI). The results showed that salt concentration is associated with reduction of STI. E.microtheca was more salinity tolerant than E.camaldulensis, and E.saligna , in order to get more sure result, seeds of these 3 species were planted in different salinity classes of natural soil. After comparison, it was determined that results are quite consistent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Eucalyptus
  • Seed germination