بررسی تاثیر میزان نانو ذرات رس (نوع مونت موریلونیت) بر خواص فیزیکی- مکانیکی کامپوزیت های پلی پروپیلن/ آرد چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گلستان

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر مقدار نانو ذرات رس بر روی خواص مکانیکی و فیزیکی چند سازه چوب پلاستیک حاصل از پلی پروپیلن و آرد چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آرد چوب با نسبت وزنی 50 درصد با پلی پروپیلن مخلوط شد و نانو رس (نوع مونت موریلونیت) نیز با نسبت وزنی 3 و 5 درصد و ماده سازگار کننده مالئیک انیدرید پیوند داده شده با پلی پروپیلن به میزان 4 درصد در تمام ترکیب ها استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش اکسترودر مواد اولیه با یکدیگر مخلوط شددند و سپس در پرس گرم اقدام به ساخت تخته¬های نهایی گردید. آزمونهای مکانیکی شامل کشش، خمش و مقاومت به اتصال پیچ عمود بر سطح و آزمونهای فیزیکی شامل واکشیدگی ضخامت و جذب آب در 2 و 24 ساعت غوطه وری بروی نمونه ها انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقاومت خمشی، مدول خمشی، مقاومت کششی و مدول کششی و همچنین مقاومت به اتصال پیچ عمود بر سطح چند سازه چوب پلاستیک با افزایش مقدار نانو رس از صفر به 3 درصد افزایش یافته، اما با افزودن مقدار 5% نانورس کاهش می‌یابد. جذب آب و واکشیدگی ضخامت چند سازه چوب پلاستیک با افزایش مقدار نانو رس (نوع مونت موریلونیت) کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of nanoclay (Montmorillonite) on the Physical - Mechanical Properties of Polypropylene / Wood flour Composites

چکیده [English]

Abstract
In this study, the effect of nanoparticles of clay on the mechanical and physical properties of wood plastic composite were studied. For this purpose, the weight ratio of 50% wood flour was mixed with 50% polypropylene and 0, 3 and 5 percent nanoclay based on polypropylene and 4% modified polypropylene with Maleic Anhydride based on polypropylene were used. First, the ingredients were mixed using the extruder and the final panels were then produced by hot pressing. Mechanical tests including tensile, bending and screw withdrawal strength and physical tests including thickness swelling and water absorption after 2 and 24 hours of immersion were performed. Results showed that with the increase of nanoclay by 3%, the mechanical properties of wood plastic composite increased and then decreased over nanoclay loading more than 3%. Besides, water absorption and thickness swelling decreased by incorporation of nanoclay to composites.
Key words: Wood plastic composite, nano clay, extruder, hot press, physical and mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Wood plastic composite
  • nanoclay
  • Extruder
  • Hot press
  • Physical and mechanical properties