دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-160 
تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب

صفحه 139-149

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ حسین یوسفی