کارایی دو روش LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه (Pistacia atlantica Desf.) در جنگل های زاگرس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

تعداد در هکتار در یک جامعه جنگلی بیانگر وضعیت موجود بوده و پایش آن، در ارزیابی تغییرات توده های جنگلی بسیار اهمیت دارد. از طرف دیگر، کاربرد روشهای فاصله ای در برآورد تراکم در جنگل، به ویژه جنگلهای تنک، گسترش فراوان یافته است. بنابراین این پژوهش با هدف معرفی و مقایسه دو روش مهم LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه در جنگلهای زاگرس انجام شد. بخشی از جنگل تحقیقاتی بنه در استان فارس با مساحت 45 هکتار برای این منظور انتخاب شد. مطالعه اولیه نشان داد که در روش LTS طول مطلوب ترانسکت 167 متر بوده که در 10 نقطه نمونه برداری پیاده شد و فاصله عمود بر خط ترانسکت درختان بنه تا 46 متری از ترانسکت ثبت گردید. همچنین در روش LIS، آماربرداری اولیه نشان داد که ترانسکتهای روش LTS در شبکه پیاده شده برای این روش نیز مناسب است. نتایج آماربرداری نشان داد که تعداد در هکتار درختان بنه با استفاده از روش LTS برابر با 1/21 و با حدود اعتماد (95 درصد) 16 و 2/26 بود که با مقدار واقعی (4/19 پایه در هکتار) اختلاف معنی داری نداشت. در حالیکه روش LIS این مقدار را 26 و با حدود اعتماد (95 درصد) 7/18 و 3/33 نشان داد که میانگین به دست آمده با مقدار واقعی اختلاف معنی دار داشت. بنابراین روش LTS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه در محدوده بررسی کارایی بیشتری داشته و پیشنهاد می شود قابلیت روش مذکور در سایر نقاط جنگلهای زاگرس نیز مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency of LTS and LIS methods for wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) density estimates in Zagros forests, Iran

نویسنده [English]

  • Yousef Erfanifard
Shiraz University
چکیده [English]

Density (i.e. number of trees per hectare) in a forest stand shows current status of the stand and its monitoring is important to assess the stand’s changes. On the other hand, application of distance methods is spread widely to estimate stand density, especially in woodlands. This research was aimed to apply and compare LTS and LIS methods, as important distance methods, to estimate wild pistachio density in Zagros forests, Iran. A 45 ha plot was selected in Wild Pistachio Research Forest in Fars province for this purpose. A pilot experiment showed that the effective length of transect was 167 meters in LTS method that was applied in 10 sampling points and the perpendicular distances of the wild pistachio trees less than 46 meters were measured in these transects. Also in LIS method, a preliminary inventory showed that the transects applied in LTS method was suitable for this method. The results showed that the density of wild pistachio trees was 21.1 with 95% Cl=16-26.2 and the mean density was not also different from the true density (19.4 trees ha-1) significantly. While density was 26 in LIS method with 95% Cl=18.7-33.3 and it was significantly different from the true density. Consequently, LTS method was more efficient for wild pistachio density estimate in the study area and it is suggested to assess this method in other parts of Zagros forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wild pistachio
  • Density
  • Zagros
  • LIS
  • LTS