تحلیلی بر بازار مصرف تخته‌فیبر نیمه‌سنگین در ایران و ارزیابی معیارهای مؤثر در مقبولیت آن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه دگرگونی‌های بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه در بازارها، ‌مشاهده می‌شود. بنابراین انجام پژوهش‌های بازار برای همه کشورها و شرکت‌هایی که درصدد هستند حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند ضرورت دارد. وجود پتانسیل عظیم مصرف این فرآورده لزوم بررسی روند تولید، واردات و صادرات این محصول را طلب می‌کرد. بازار مصرف این فرآورده به روش تحلیل رگرسیون مصرف گذشته و تحلیل رگرسیون سهم بازار آن در بین بازار سایر اوراق فشرده چوبی مورد بررسی قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود، روند افزایش مصرف در سال‌های آینده نیز با سرعت زیادی ادامه یابد و به حدود 60 درصد سهم بازار اوراق فشرده چوبی در سال 2014 برسد. برای مطالعه بازار مصرف تخته‌فیبر نیمه‌سنگین، بررسی معیارهای مؤثر در مقبولیت آن بین مصرف‌کنندگان ضروری می‌باشد، برای این منظور، پرسش‌نامه‌ای طراحی و توسط کارشناسان و مصرف‌کنندگان تکمیل گردید و منجر به انتخاب 10 معیار مؤثر بر مصرف این فرآورده در کشور گردید. با توجه به تجزیه واریانس انجام شده، معیارهای مؤثر بر بازار مصرف تخته‌فیبر نیمه‌سنگین از نظر مصرف‌کنندگان ایرانی دارای اهمیت یکسانی نبوده و اثرات آن‌ها نیز مختلف و متفاوت است. عمده‌ترین دلایل مقبولیت آن در بین مصرف‌کنندگان ایرانی ویژگی‌های زیباشناختی و مقاومت در برابر رطوبت آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effective factors on MDF acceptability and analysis of Market Demand in Iran

نویسندگان [English]

  • K. Moradi 1
  • A. Rafighi 2
1
2
چکیده [English]

Nowadays, the great transformation with expansion of competition is observed in different fields, especially in markets. So, it is necessary to do market research for all countries and companies which intend having informed presence in market. The great potential for consuming this product would request the necessity of investigating the processes of its consumption. Consuming market of this product has been investigated by means of regression analysis of the past consumption and the market share of MDF among other wood pressed sheets. It has been anticipated that the process of consumption increase in the future years would continue with high speed and reach about 60% of the market share of wood pressed sheets in 2014. Study of MDF consumption market would request the necessity of investigating effective standards on that’s acceptability between consumers. For this seems has designed questionary and completed by consumers and resulted to choice ten effective standards on MDF consumption in the country. Attentive analysis of variance, effective standards on MDF consumption market with a view to Iranian consumption haven’t similar importance and their effectives have different. The mainest reasons for acceptability of MDF among Iranian consumers are aesthetics features and resistance to moisture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MDF
  • consumption
  • Market share