تاٌثیر برخی عوامل فیزیوگرافی و فیزیکوشیمیایی خاک رویشگاه جنگلی ممرز بر زیتوده کرم خاکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به منظور بررسی اثرات عوامل فیزیوگرافی و تعیین رابطه آن¬ها با ویژگی¬های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، مساحت 7/268 هکتار از جنگل¬های خانیکان نوشهر در اردیبهشت ماه 1391 مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 60 نمونه خاک از سه عمق 10 - 0، 20 - 10 و 30 - 20 سانتی¬متر با روش نمونه¬برداری تصادفی- سیستماتیک برداشت شد. در محل برداشت نمونه¬های خاک، عوامل فیزیوگرافی (شیب، جهت جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا) ثبت گردید. خصوصیات خاک شامل اسیدیته، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل، بافت خاک و زیتوده کرم¬های خاکی در محیط آزمایشگاه مورد اندازه¬گیری قرار گرفت. همزمان با نمونه¬برداری خاک، کرم¬های خاکی نیز بصورت جداگانه و به روش دست¬چین کردن از خاک جدا و در سه گروه اکولوژیک اپی¬ژئیک، آنسئیک و اندوژئیک دسته¬بندی شد. شیب منطقه به پنج کلاسه (% 20 - 0، % 40 - 20، % 60 - 40، % 80 - 60) و ارتفاع از سطح دریا به سه کلاسه ( 150 - 100، 200 - 150، 260 - 200 متر) تقسیم گردید. آنالیز واریانس صورت گرفته حاکی از آنست که مقادیر اسیدیته، وزن مخصوص ظاهری، رطوبت اشباع و بافت خاک دارای تفاوت¬های معنی¬داری در بین کلاسه¬های شیب و جهت¬های جغرافیایی بوده¬اند. مقادیر نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن بترتیب تفاوت¬های معنی¬داری را در بین جهات جغرافیایی و کلاسه¬های شیب نشان داد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی مورد بررسی تفاوت¬های معنی¬داری را در بین کلاسه¬های ارتفاعی نشان نداد. تعداد و زیتوده اپی¬ژئیک¬ها تفاوت¬های آماری معنی¬داری را در بین کلاسه¬های مختلف شیب و جهات جغرافیایی نشان داد. اپی¬ژئیک¬ها بیشتر در لایه¬های سطحی خاک (10 - 0 سانتی¬متری)، آنسئیک¬ها و اندوژئیک¬ها بیشترین فعالیت خود را در عمق¬های پایین¬تر (20 - 10 و 30 - 20 سانتی¬متری) نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect Some of Physiographic Factors and Soil Physico-Chemical Features of Hornbeam Forest Ecosystem on Earthworms Biomass

نویسندگان [English]

  • negar moghimian 1
  • yahya kooch 2
1
2
چکیده [English]

To investigate the physiographic factors and related soil physico - chemical and biological characteristics, 268.7 ha of Noushahr khanikan forests were studied on May 2012. 60 soil samples were taken from 0 - 10, 10 - 20 and 20 - 30 cm depths with systematically random method. The physiographic factors including slope, aspect and altitude recorded in soil sampling location. Soil acidity, bulk density, saturation moisture, organic carbon, total nitrogen, soil texture and biomass of earthworms were measured in the laboratory. The earthworms were collected simultaneously with the soil sampling by hand sorting and classified to epigeic, anecic and endogeic ecological groups. Site slope were divided to four classes (0 - 20, 20 - 40, 40 - 60 and 60 - 80%) and altitude divided to three classes (100 -150, 150 - 200 and 200 - 260m). Analysis of variance is indicating acidity, bulk density, saturation moisture and soil texture had significant differences among aspects and slope classes. Nitrogen and carbon to nitrogen ratio values showed significant differences among aspect and slope classes, respectively. Altitude classes showed no difference in viewpoint of physico - chemical properties. Epigeics number and biomass had significant statistical differences among aspect and slope classes. Epigeics found in soil superficial layer (0 - 10 cm). The most activity of anecic and endogeic groups was visible in more beneath depths (10 - 20 and 20 - 30 cm).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthworm
  • Slope
  • Aspect
  • altitude
  • principle component analysis