بررسی مقایسه‌ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های کاغذ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش، اثرات پالایش جداگانه و مخلوط خمیرهای CMP داخلی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های کاغذهای تهیه شده از آن‌ها در دو حالت جداگانه مطالعه و ارزیابی شد. در حالت اول، خمیر CMP ممرز برای رسیدن به درجه روانی بین 400-250 CSF (261، 309، 362 و 410) و خمیر الیاف بلند برای رسیدن به درجه روانی بین 600-400 CSF (410، 474، 530 و 590) به‌صورت جداگانه توسط دستگاه PFI پالایش شدند. سپس خمیرهای یاد شده با نسبت 80/20 با هم مخلوط شده و از هر کدام به تعداد کافی کاغذ دست‌ساز ساخته شده و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن‌ها اندازه‌گیری شد. در حالت دوم، مقادیر درجه روانی مخلوط خمیرها در هر دسته (261 ممرز و 410 الیاف بلند، 309 ممرز و 474 الیاف بلند، 362 ممرز و 530 الیاف بلند، 410 ممرز و 590 الیاف بلند) به‌دست آمده از حالت اول محاسبه شده و سپس با پالایش مخلوط خمیرها، درجه روانی آن‌ها به درجه روانی محاسبه شده برای هر دسته رسانده شد. از هر یک از مخلوط‌های به‌دست آمده، کاغذهای دست‌ساز ساخته شده و ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری آن‌ها اندازه‌گیری شد. مقایسه نتایج به‌دست آمده نشان داد که بین ویژگی‌های کاغذهای ساخته شده در دو حالت پالایش جداگانه و مخلوط خمیرها، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح 1 درصد خطای آزمایش، وجود ندارد. با این وجود، استفاده از دورهای بیش‌تر برای پالایش خمیرها سبب بهبود ویژگی‌های کاغذها شد. از سوی دیگر، مشاهده شد که پالایش خمیرها به‌صورت مخلوط، در مقایسه با پالایش جداگانه آن‌ها، سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی پالایش شده و بنابراین فرآیند پالایش مخلوط خمیرها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Study on the Effects of Separate and Co-Refining of Hornbeam CMP and Imported Long Fiber Pulps on the Paper Properties

نویسندگان [English]

  • M. Aliabadi 1
  • A. Ghasemian 2
  • A.R. Saraeian 2
  • S.Z. Hosseyni 3
1
2
3
چکیده [English]

In this study the effects of separate and combined refining of Hornbeam (Carpinus betulus) CMP and imported long fiber (LF) pulps on the prepared handsheets properties is evaluated in two states. In the first state, Hornbeam CMP and long fiber pulps were separately PFI-milled to reach to 250-400 ml, CSF (261, 309, 362 and 410) and 400-600 ml, CSF (410, 474, 530 and 590), respectively. Then, they were mixed at the ratio of 80/20 and laboratory handsheets were made and their physical, mechanical and optical properties were determined. In the second state, the average freeness value for each mixture of the pulps from the first state (261 Hornbeam + 410 LF, 309 Hornbeam + 474 LF, 362 Hornbeam + 530 LF, 410 Hornbeam + 590 LF) was calculated and the real freeness value for each mixture was reached to the calculated one using combined PFI-milling. Handsheets were then made from each mixture of the pulps and their physical, mechanical and optical properties were determined. The comparison of the results showed no significant difference at 1% experimental error level between properties of the papers prepared from both states. However, higher PFI revolutions improved the properties of papers. On the other hand, it was observed that combined refining of the pulps led to saving in refining energy use and, thus, is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hornbeam CMP
  • Long fiber pulp
  • Separate refining
  • Co-refining
  • paper properties