انواع هوموس و مهم ترین عوامل موثر بر تغییرات آن در راشستان های آمیخته (مطالعه موردی جنگل شصت کلاته گرگان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی انواع مختلف هوموس و تعیین مهم ترین عوامل موثر بر تغییرات آن در راشستان های آمیخته‌ی جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته انجام گردید. به این منظور تعداد 32 حفره با مساحت‌های متفاوت در پارسل مذکور انتخاب شدند. در هر حفره 5 نیم‌رخ هوموس حفر گردید. سپس به فاصله 20 متر از حاشیه حفره نیز 5 نیم‌رخ هوموس به همان روشی که در داخل حفره استفاده شد، حفر گردید. آنگاه نوع هوموس با استفاده از روش طبقه بندی مورفولوژیکی تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع 9 نوع مختلف هوموس در منطقه مورد مطالعه مشاهده گردید. رده مول با فراوانی 70.6% و زیر رده دیسمول با فراوانی 37.8% در منطقه مورد مطالعه غالبیت دارند. در حفرات متوسط ضخامت افق‌های لایه مواد آلی از L به H به ترتیب 1.7، 0.3 و 0.1 سانتی متر بود. این مقدار در زیر تاج پوشش از L به H به ترتیب 2.3، 0.9 و 0.48 سانتی متر بود. بین انواع مختلف هوموس در زیر تاج پوشش با انواع هوموس در درون حفرات به لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده گردید. ضمنا وسعت حفره و شکل زمین از جمله عوامل موثر بر نوع هوموس بودند. ضمن اینکه متوسط بیوماس لایه مواد آلی در حفره‌ها حدود 486 و در زیرتاج پوشش 686 گرم در متر مربع بود. نتایج حاصل می‌تواند به عنوان یک الگو در پیش بینی اثرات اجرای شیوه‌های نزدیک به طبیعت بر ویژگی‌های هوموس جنگلی لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Humus forms and the most important factors affecting its changes in mixed beech forest (case study: Shast Kalate forest of Gorgan)

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Waez-Mousavi 1
چکیده [English]

This study aimed to investigate the Humus forms and the most important factors affecting its changes in mixed beech forest in Shast Kalate (Dr. Bahram Nia) experimental forest. Therefore 32 gaps with different sizes have been selected in aforementioned parcel. In each gap 5 humus profiles were considered. The same soil sampling strategy was used in an understory point 20 meters far from gap edge. Then humus form of each profile was determined based on morphological method. Results showed that totally 9 different humus forms were observed in the study area. Mull order with frequency of 70.6 % and suborder of dysmull with the frequency of 37.8% were dominant in the study area. The average thicknesses of organic horizons in gaps were 1.7, 0.3 and 0.1 cm and in understory 2.3, 0.9 and 0.48 cm for L, F and H respectively. There was a statistically significant difference between humus forms in gaps and in understory. Also gap size and land form significantly affected the humus. The average of holorganic horizon biomass in gaps was about 486 and in understory was 686 gr/m2. The results can be considered as a pattern in prediction of close-to-nature silvicultural system effects on forest humus form state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silviculture
  • gap
  • Mixed Beech Stand
  • humus
  • land form