مطالعه رستنی های جنگلی بر حسب گرادیان ارتفاع در رویشگاه توسکاستان- چهارباغ استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

بررسی اصولی و علمی پراکنش رستنی های جنگلی بر روی نیم رخ های سلسله جبال البرز می تواند
به معرفی رویشگاه های طبیعی بر حسب تغییرات ارتفاع از سطح دریا منجر شود. هدف از انجام این
پژوهش بررسی الگوی پراکنش گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی واقع شده در دامنه شمالی رشته کوه های
البرز در منطقه توسکاستان- چهارباغ واقع در استان گلستان است. در این پژوهش حضور گونه های
گیاهی بر روی 24 ترانسکت 100 متری عمود و در دو طرف جاده و نقاط نمونه برداری ( 12 نقطه)، در
740 متر ارتفاع از سطح دریا و با تغییرات 200 متری ارتفاع از سطح دریا، - امتداد گرادیان بین 2340
براساس تشابه و نداشتن
PC-ORD توسط نرم افزار 5 TWINSPAN ثبت شد. با استفاده از آنالیز
تشابه گونه های گیاهی در داخل ترانسکت های نمونه برداری شده، گروه بندی شدند. برای بررسی
ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی (ارتفاع، شیب، جهت جغرافیایی، بارندگی، درجه حرارت،
بهره گیری شد. نتایج نشان داد (
PCA) رطوبت نسبی و تبخیر و تعرق) از آنالیز تجزیه مؤلفه های اصلی
که 4 گروه گیاهی قابل تفکیک با فرم های رویشی (الف) درخت و درختچه، (ب) درختچه و بوته،
(ج) بوته و فورب و (د) فورب و گراس تشخیص داده شد. عوامل محیطی به خصوص ارتفاع از سطح
دریا با اثرگذاری بر پارامترهای اقلیمی در تفکیک و پراکنش این فرم های رویشی تأثیر به سزایی دارد.
به طوری که یک یا چند گونه گیاهی، معرف خصوصیات بوم شناختی خاص آن دامنه ارتفاعی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the forest vegetation on the basis of elevation gradient in Touskestan-Charbagh habitat, Golestan province

نویسندگان [English]

  • Nastaran Pouladi 1
  • Mohammad Amir Delavar 2
1 Former M.Sc. Students of soil science
2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

The scientific investigation of forest vegetation distribution on the elevation
gradient of Alborz mountains range can be led to identifying natural habitats on the
basis of elevation variation. The purpose of this research is plants distribution
pattern investigation along elevation gradient which is located in North slope
aspect of Alborz Mountains in Touskestan-Charbagh, Golestan province. The
presence of plant species has been recorded on the 24 vertical transect side' roads
(12 sampling points) along the gradient of 740 to 2340 meters above sea level with
200 meter distances on this paper. Plant species in the sampled transects has been
grouped on basis of similarity and dissimilarity via TWINSPAN analysis in
PCORD 5 software. Also relationship between environmental factors (elevation,
slope, aspect, rain, temperature, relative humidity and evapotranspiration) and
vegetation has been evaluated via Principal Component Analysis (PCA). Result
showed that there are 4 distinguished plant groups (A) Tree and bush, (B) bush and
Shrub, (C) shrub and forb, (D) forb and grass. The environmental factors especially
elevation with effect on climate factors is the most effective characteristic on
distribution and division of grouping growth forms. As one or many plant species
are ecological indicators of specific range elevation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elevation gradient
  • distribution
  • Forest vegetation
  • Alborz Mountains