تأثیر اقلیم بر رویش سالانه بلوط (Quercus macranthera Fisch. et Mey.) در حد فوقانی جنگل‌های هیرکانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

نامشخص

چکیده

درختان قادرند تأثیرات طولانی مدت شرایط اقلیمی را در پهنای حلقه¬های رویش خود منعکس نمایند. امروزه با توجه تغییر اقلیم مطالعات روی روند اقلیمی گذشته و برآورد آن در آینده از ضروریات میبا¬شد. از انجایی که عامل محدود کننده رشد درختان در حد فوقانی جنگل¬ها اقلیم می-باشد و از طرفی به دلیل کند رشدی گونه بلوط اوری در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقلیمی بارندگی و دما بر رویش قطری سالیانه اوری در دارمز در دامنه شمالی البرز مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور از 12 پایه درخت بلوط اوری نمونه¬های رویشی استخراج و پهنای دوایر سالیانه بوسیله ابزارها و برنامه¬های موجود اندازه¬گیری شد. تاریخ¬گذاری و تطبیق بین نمونه¬ها انجام و مقدار بیشینه و کمینه مقدار درصد تطابق در بین نمونه¬ها به ترتیب 62 و 52 به دست آمد. میانگین مقادیر پهنای دوایر سالیانه استاندارد و شاخص بلوط اوری نیز محاسبه و کرونولوژی اصلی به طول 276 (2010-1734) سال تعیین شد. نتایج ضریب حساسیت، سیگنال معرف جمعیت آماری، نسبت سیگنال به ناهنجاری را به ترتیب 24/0، 85/0 و 15/6 نشان داد. رابطه رویش و اقلیم با استفاده از روش تابع پاسخ معلوم ساخت که دمای هوای مارس (اوایل شروع فصل رشد) و جولای (اواسط فصل رشد) مهم¬ترین عامل اقلیمی تأثیر¬گذار بر رشد بلوط اوری در دارمرز است. بررسی سال¬های شاخص نیز معلوم ساخت که حداقل فاصله زمانی وقوع احتمالی رویداد¬های منفی اقلیمی دو سال و حداکثر هشت سال در منطقه می¬باشد. نتیجه نهایی تحقیق حاضر نشان داد که دوره¬های ترسالی و خشک¬سالی احتمالی به طول دو و سه سال می¬باشد. بنا بر این میتوان از آن در مدیریت بحران¬های طبیعی و خشکسالی¬ها در آینده و همچنین در مدیریت و برنامه ریزی جنگل و پرورش آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of climate on Oak (Quercus macranthera) annual tree-ring chronologies at tree line of hyrcanian forest

چکیده [English]

Trees with high mortality, can record environmental change on their annual ring widths. Therefore, at this study focused on effect of climate variables (Precipitation and Temperature) on annual growth of oak in the north of Iran. At recently study, samples supplied from 12 old oak trees. Tree ring widths are measuring by LINTAB measurement table. Cross-dating done with between core samples and maximum and minimum GLK rate obtained as a 62 and 52 respectively. After recording of tree ring widths, individual and finally mean of chronology are standard. We supplied a chronology for Quercus castanaifoli with 276 (1734-2010) year. Statistical analysis show that sensitive, Signal-to-noise, Expressed Population Signal are 0.24, 0.85 and 6/15 respectively. Climate and growth analysis was done by using Response Function and results show that March and July Temperature are negative effect on tree ring growth. Investigate of pointer years indicated time interval negative event years are minimum 2 years and maximum 8 years. Length of wet and dry years probably occurred in region are 2 or 3 years. Results of this study are useful for management of drought years at futures and applied for forest and reforestation management in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus macranthera
  • tree line
  • Tree ring
  • wet and dry year
  • pointer year