بررسی قابلیت داده های سنجنده SPOT5-HRGدر برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی داربکلا)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش برآورد 3 مشخصه کمی مهم جنگل شامل حجم، سطح مقطع برابر سینه و
در سری یک جنگل دارابکلا
SPOT5-HRG تعداد درختان در هکتار با استفاده از داده های سنجنده
می باشد. پس از تصحیح هندسی تصاویر همراه با رفع اثر پستی و بلندی، پردازش های بارزسازی
تصاویر شامل تجزیه مؤلفه های اصلی و نسبت گیری های مختلف برای ایجاد شاخص های مهم گیاهی
انجام گردید. اطلاعات مربوط به قطر برابر سینه و ارتفاع درختان از طریق روش نمونه برداری
خوشه ای تصادفی در 100 قطعه نمونه در تیپ های راش غالب برداشت گردید. محاسبه های مقادیر
حجم، سطع مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار در سطح قطعات نمونه صورت گرفت. پس از
آنالیز نرمال سازی داده ها، وجود رابطه بین داده های زمینی و طیفی با رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار
گرفت. ارزیابی اعتبار بهترین مدل به دست آمده با تعدادی قطعه نمونه و با معیارهای ارزیابی مناسب
مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که برای برآورد حجم سرپا، ترکیب خطی باندهای
77/ 74 درصد و مجذور میانگین مربعات خطای 1 / با ضریب تبیین اصلاح شده 5
SWIR و NIR
مترمکعب در هکتار دارای نتایج بهتری نسبت به دیگر ترکیبات به کار گرفته بوده است. برای مشخصه
بهترین نتایج را با مقدار ضریب
MSAVI و شاخص 2 NIR سطح مقطع برابر سینه، ترکیب خطی باند
4 مترمربع در هکتار ارایه کرد. همچنین / 80 و مجذور میانگین مربعات خطای 02 / تبیین اصلاح شده 5
5 و مجذور میانگین مربعات خطای / با ضریب تبیین اصلاح شده 7
SWIR و NIR ترکیب خطی باند
44/6 پایه بهتر توانست مشخصه تعداد درختان در هکتار را برآورد نماید. نتایج نشان داد که داده های
دارای قابلیت به نسبت خوبی در برآورد کلی مشخصه های کمی حجم، سطح
SPOT5-HRG سنجنده
مقطع و تعداد در هکتار می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of forest biophysical properties using SPOT HRG data (Case Study: Darabkola Experimental Forest)

نویسندگان [English]

  • s k 1
  • a f 2
  • sh sh. 3
چکیده [English]

The main objective of this study was estimation of three forest biophysical
properties including volume, basal area and number per hectare using SPOT-HRG
data in district 1 Darabkola’s forest. Images were orthorectified to reduce relief
displacement errors. Different synthetic bands were generated trough principal
component analysis and suitable vegetation indices were created by rationing.
After take territorial information, accomplished calculation volume, basal area and
number per hectare values in sample plat. Since analyze normalized data,
evaluating correlation between territorial and spectral by linear regression. Cross
validation getting best correlation model investigating by some sample plat and by
relevant evaluation criterions. For volume estimation, results of this study showed
that linear combination of NIR and SWIR bands by adjusted determination
coefficient 74.5% and root mean square relative error 77.1 m
3
/ha were better
predictors than other combination. For basal area estimation, linear combination
 
NIR band and MSAVI2 index showed best results (R
 
 
 
2
adj
 
 
 
=80.5; RMSE=4.02).
Linear combination NIR and SWIR band by adjusted determination coefficient of
 
85.7% and root mean square relative error of 44.6 numbers per hectare could better
 
predict the number trees per hectare. Results this study showed SPOT data has high
 
capability for estimation biophysical properties as volume, basal area and number
 
per hectare. Of results this study can use for operational management forest stand.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Characteristics
  • Linear regression
  • SPOT
  • Darabkola forest