مقایسه ویژگی های خمیرباگاس پیش تیمار شده با آب جوش و قلیا APMP

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

روش پیشرفته فرآیند مکانیکی (
APMP) خمیر کاغذسازی با روش مکانیکی پراکسید قلیایی
می باشد. اعمال پیش تیمار بر روی ماده اولیه، به ویژه منابع غیرچوبی مانند باگاس، (
RMP) پالایشی مبنا
منجر به تقویت برخی از ویژگی های خمیر کاغذ به دست آمده از آن می گردد. این پژوهش با هدف
بررسی تأثیر پیش تیمار بر مقادیر بازده خمیر، جذب قلیا و ویژگی های کاغذ به دست آمده از فرآیند
مکانیکی پراکسید قلیایی باگاس انجام شد. باگاس مورد بررسی از کارخانه کاغذسازی پارس تهیه شد.
ترکیبات شیمیایی باگاس و ویژگی های کاغذهای دست ساز آن براساس آیین نامه های استاندارد تاپی
اندازه گیری شد. به منظور تهیه خمیر کاغذها ابتدا باگاس با آب جوش، با محلول سود سوزآور 1 درصد
و با محلول سود سوزآور 1 درصد همراه با 1 درصد پراکسید هیدروژن به طور مجزا و در شرایط
، مشابه پیش تیمار شد. سپس تیمار اصلی با استفاده از 2 درصد پراکسید هیدروژن در اسیدیته حدود 11
درجه حرارت 60 درجه سانتی گراد، در 3 سطح متفاوت درصد خشکی انجام گرفت . مدت زمان تیمار
اصلی براساس ابقاء 5 درصد از پراکسید اولیه تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیش ترین مقادیر جذب
قلیا، دانسیته و مقاومت های مکانیکی خمیر کاغذها مربوط به باگاس پیش تیمار شده با سود سوزآور
1 درصد همراه با 1 درصد پراکسید هیدروژن در درصد خشکی 10 بود. بیش ترین مقادیر بازده خمیر
و ضخامت کاغذ از باگاس شاهد و بیش ترین درجه روشنی کاغذ از باگاس پیش تیمار شده با آب
جوش در درصد خشکی 20 حاصل شد. در کل، با افزایش مقادیر جذب قلیا توسط باگاس، بازده
خمیر و درجه روشنی کاغذ کاهش و مقاومت های مکانیکی آن ها افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Alkali and Boiling Water Pretreated Bagasse APMP Properties

چکیده [English]

Alkaline Peroxide Mechanical Pulping (APMP) is an advanced process of basic
Refiner Mechanical Pulping (RMP). The use of pretreatment on the raw material
(especially nonwoody resources like bagasse), result in improving most of the pulp
properties. This study was aimed to investigate the effect of pretreatment on the
value of pulp yield, alkali absorbtion and handsheet properties of bagasse APMP.
This especial bagasse was provided from Pars Paper Mill. The chemical
compositions of bagasse and the characteristics of it's handsheets were determined
according to the TAPPI standard rules. Bagasse was pretreated with boiling water
and with 1% NaOH and 1% NaOH + 1% H
2O2
separately and in the same
condition to provide pulp. Then the main treatment was done under this condition:
 
2% H
 
 
2O2 at pH around 11, temp. 60
C, in three diffrent consistency. The duration
of the main treatment was determined in the retention of 5% of the preliminary
 
H
 
 
2O2
. The results indicated that, the highest values of alkali absorbtion, density and
strength mechanical of the handsheets were obtained in the sample pretreated with
 
1% NaOH + 1% H
 
 
2O2
in 10% consistency. The highest values of pulp yield and
thickness of handsheets obtained from control sample bagasse and the highest
 
value of brightness obtained in the sample pretreated bagasse with boiling water in
 
20% consistency. In general, with increasing the value of alkali absorbtion by
 
bagasse, the pulp yield and the brightness of the handsheet decreased and their
 
strength mechanical increaced.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagasse
  • APMP
  • Pretreatment
  • Yield
  • Handsheet properties