تاثیر پوشش مخلوط صنوبر و توسکا بر برخی ویژگی‌های کیفی و ذخیره کربن آلی خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

چکیده

با توجه به تاثیر نوع پوشش گیاهی بر خصوصیات کیفی خاک این تحقیق به‌منظور مقایسه تاثیر پوشش‌های مخلوط جنگل¬کاری صنوبر-توسکا و توسکا-صنوبر با نسبت¬های 30 به 70 بر روی ویژگی¬های کیفی و میزان ذخیره کربن مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور در هر تیمار نیمرخ¬های خاک در سه تکرار حفر و خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن¬ها مطابق روش¬های استاندارد مطالعه و اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که وزن مخصوص ظاهری، میزان رس قابل انتشار و هدایت هیدرولیکی در هر دو پوشش دارای تفاوت معنیداری در سطح یک و پنج درصد بودند. مقدار کربن آلی در خاکدانه-های با اندازه مختلف در هر دو پوشش نشان داد که مقدار این ویژگی برای هر دو پوشش در عمق صفر تا 15 سانتی¬متر بیش¬تر از عمق 15 تا 45 سانتی¬متر است و مقادیر کربن آلی در خاکدانه¬های پوشش 30 به 70 صنوبر-توسکا بیش¬تر از پوشش 30 به 70 توسکا- صنوبر بوده و تفاوت آن¬ها در سطح یک درصد معنی¬دار است. مقدار ذخیره کربن در عمق اول (صفر تا 15 سانتی¬متری) در پوشش 30 به 70 توسکا- صنوبر بیش‌تر از پوشش 30 به 70 صنوبر- توسکا بود و تفاوت آن¬ها در سطح یک درصد معنی¬دار شد. یافتههای تحقیق نشان داد که نوع پوشش جنگل¬کاری تاثیر زیادی بر ذخیره کربن به خصوص در لایه¬های سطحی خاک داشته و بر خصوصیات کیفی خاک موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Alder and poplar mixed vegetative effects on soil quality indicators and carbon sequestration of soil

نویسندگان [English]

  • Nastaran Pouladi 1
  • Mohammad Amir Delavar 2
1 Former M.Sc. Students of soil science
2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Zanjan, Iran
چکیده [English]

Since vegetation has a major impact on soil quality, in order to considering this effects two sites with different proportion of 30-70 Alder- Poplar and Poplar-Alder cover in three-replication were selected in Safrabasteh poplar station, Gillan province. In each sites morphological, physical and chemical soil properties were studied up on standard laboratory methods. The results showed that bulk density, dispersible clay and hydraulic conductivity were significantly different among sites (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate stability
  • Alder
  • carbon sequestration
  • Safrabasteh
  • Carbohydrate