اثر تیمارهای غرقابی دائم و دوره ای بر رشد، صفات ریختی و فیزیولوژی نهالهای گلدانی یکساله بلندمازو در منطقه جلگه ای نور

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاهی

2 دانشگاه

3 موسسه تحقیقات مازندران

چکیده

به منظور بررسی رشد، مورفولوژی و تغییرات فیزیولوژیک نهال¬های یکساله و گلدانی بلندمازو، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و سه تیمار با مجموع 48 اصله نهال در رژیم غرقابی دائم، غرقابی دوره¬ای (دو هفته در میان به مدت 120 روز) و تیمار شاهد به مدت 120 روز در دانشکده منابع طبیعی نور انجام شد. نتایج آزمون حداقل تفاوت معنی دار (LSD) نشان داد که تنها غرقابی دائم باعث کاهش 19% در میزان زنده¬مانی نهال¬ها نسبت به شاهد شده است در حالی که زنده¬مانی نهال¬ها در شرایط غرقابی دوره¬ای نسبت به شاهد بدون تغییر مانده است که دلیل آن را می¬توان به تولید ریشه-های نابجا و زهکشی خاک نسبت داد که باعث افزایش تبادلات گازی محیط اطراف ریشه می¬شود. همچنین غرقابی باعث بوجود آمدن کاهش معنی دار در میانگین مشخصه¬های رویشی، بیوماس اندام¬ها و فعالیت¬های فیزیولوژیک نظیر فتوسنتز، هدایت روزنه¬ای، تعرق و پتانسیل آبی نهال¬ها گردید. این کاهش جز در طول ریشه¬دوانی و نسبت طول ریشه به ساقه، غرقابی دوره¬ای بیشتر از غرقابی دائمی بوده است. البته رویش قطری در شرایط غرقابی تناوبی به مراتب بیشتر از غرقابی دائم بود ولی نسبت به شاهد اندکی افزایش داشت که می¬توان علت آن را می¬توان به توسعه ابعاد سلول¬های آوندهای چوبی نسبت داد. به¬طور کلی براساس یافته¬های این تحقیق می¬توان اظهار داشت که نهال¬های بلندمازو تحمل نسبتا خوبی به شرایط غرقابی (به ویژه غرقابی دوره ای) نشان دادند. پیشنهاد می¬شود در عرصه های جنگلی تخریب یافته که در معرض شرایط غرقابی قرار دارند و یا مناطقی که زادآوری طبیعی این گونه در اثر شرایط غرقابی محدود می¬شود، چنین پژوهشهایی با نهال¬های بیشتر و در مراحل رویشی مختلف و دوره طولانی¬تر با این گونه و نیز گونه¬هایی با سرشت اکولوژیک مشابه انجام شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of permanent and periodic flooding treatments on growth, morphological and physiological characteristics of one-year old potted seedlings of Quercus castaneifolia in Noor lowland

نویسندگان [English]

  • ghasemali parad 1
  • Masoud Tabari 2
  • Seyed Ehsan Sadati 3
1 university
2 University
3 Research Center of Mazandaran
چکیده [English]

In order to examine the growth, morphological and physiological changes of one-year old potted seedlings of Quercus castaneifolia, a research was performed based on completely randomized design with 3 treatments and 4 replicates (with 48 seedlings) in regimes of permanent flooding and periodic flooding (two weeks in between until 120 days) and in the Natural Resources of Tarbiat Modares University of Noor on 120 days. Analysis of LSD’s test showed that the permanent flooding decreased 19% in survival as compared with control seedlings. This is while, that all seedlings in periodic flooding were survived with respect to controls. This reason may be contributed to producing of adventitious and soil drainage that caused increasing gas exchange of rhizosphere. Also flooding decreased growth characteristics, biomass accumulation, and physiological activity such as photosynthetic, stomatal conductance, transpiration and leaf water potential. Of course, except root length and the root/shoot ratio, other parameters in permanent flooding were smaller than those of in periodic flooding. In contrast, diameter growth response in periodic flooding was higher than that in permanent flooding and it was a little greater than that in control. The reason of this phenomenon may be attributed to the development of woody xylem cells. Generally, on the base of findings in this research, it can be stated that Q. castaneifolia seedling is relatively tolerant to flooding (particularly to periodic flooding). It is suggested that for restoration of degraded forests exposed on flooding stresses and or where the natural regeneration of this species is being restricted by flooding, such a research with further seedlings, in different growth phases and during longer periods can be used with this species and also other species with similar ecological nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adventitious roots
  • flooding stress
  • Noor lowland
  • Stomatal conductance
  • Q. castaneifolia