مقایسه عملکرد نشانگرهای ریختی برگ و ایزوآنزیمی پراکسیداز در تفکیک پایه‌های برتر و غیربرتر راش جنگل شصت کلاته گرگان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

انتخاب و حفظ درختان برتر جهت حفاظت و توسعه¬ی توده¬های راش شرقی با توجه به بهره¬برداری¬های صورت گرفته و تغییرات اقلیمی، اهمیت بالایی دارد. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف تفکیک این درختان از سایر درختان غیربرتر در محیط¬های مشابه اکولوژیک به کمک نشانگرهای ایزوآنزیمی پراکسیداز و ریختی برگ صورت گرفت. در مردادماه 1390 نمونه¬های شاخه و برگ از بیرونی¬ترین سطح تاج، در جهت جنوبی و از ارتفاع حدود 10 متری از گروه¬های درختی برتر و غیربرتر موجود در توده¬ی راش جنگل شصت کلاته گرگان تهیه گردید. مطالعه فعالیت کیفی پراکسیداز به روش PAGE صورت گرفت و 10 صفت ریختی برگ نیز مورد اندازه¬گیری قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل الگوی باندی پراکسیداز حاکی از نمایان شدن 8 و 11 باند مجزا به ترتیب در اندام¬های شاخه و برگ در سه ناحیه¬ی متفاوت بر روی ژل بود. با توجه به تعداد گروه¬هایی که تفکیک پایه¬های برتر و غیربرتر در آن¬ها به درستی صورت گرفت، میزان تفکیک پایه¬های برتر و غیربرتر با استفاده از هر دو نشانگر مورد مطالعه مناسب ارزیابی شد اما توانایی تفکیک نشانگر پراکسیداز شاخه و برگ بیشتر از نشانگر ریختی برگ بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficiency of leaf morphological and Peroxidase isozyme markers in segregation of Fagus orientalis Lipsky plus and none-plus trees in Shastkalateh forest-Gorgan

نویسندگان [English]

  • Mohammadbagher Mahmoodi 1
  • Davoud Azadfar 2
1 Ms.c graduate
چکیده [English]

Exploitation and climate change factors affected on beech trees (Fagus orientalis L.) so, selection and preservation of plus trees is very important for the protecting and improving of the beech stands.In order to this goal, this study was done separation of plus and none-plus trees in the same ecological conditions by peroxidase isozyme and leaf morphological markers. In July 2011, the leaf and branch samples were collected from outer layers of crown. All the materials were sampled from south aspect of plus and none plus tree (at the same height- about 10 meters) groups of beech stands in Shast Kalate forest of Gorgan. The qualitative activity of peroxidase was assessed by PAGE method. Also for investigation of leaf morphology, 10 leaf morphological traits were measured. Peroxidase banding pattern showed 8 and 11 bands in branch and leaf organs respectively, in three zones of polyacrilamide gel. The both markers showed an acceptable efficiency for separation of plus and none plus trees. Although results of the used markers were in line together, ability of leave and branch Peroxidase isozyme were better than leaf morphology marker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf morphology
  • Peroxidase marker
  • Organ
  • Plus tree
  • Beech