دوره و شماره: دوره 23، ویژهنامه (2) - شماره پیاپی 2، اسفند 1395، صفحه 1-360 
بررسی روابط بین سرعت رویش و ابعاد الیاف در گونه Populus nigra

صفحه 169-184

10.22069/jwfst.2017.10887.1572

داود افهامی سیسی؛ علی نقی کریمی؛ کامبیز پورطهماسی؛ فرهاد اسدی


تاثیر رویشگاه بر فعالیت کامبیوم و تشکیل چوب گونه سرخدار (Taxus baccata) در سه منطقه از استان گلستان

صفحه 261-278

10.22069/jwfst.2017.11291.1594

حامد متینی بهزاد؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ رضا اولادی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ پریموژ آون