برآورد تابع قیمت چوب سرپای کلن‌های اصلاح شده صنوبر سیاه (شالک) در شهرستان ارومیه به روش قیمت گذاری هدانیک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

سابقه و هدف: زراعت چوب یکی از راهبردهای برنامه‌های توسعه کشور برای اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی است. امکان پیش‌بینی دقیق قیمت چوب سرپا یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت و برنامه‌ریزی صنوبرکاری است و اطمینان از پیش‌بینی سود یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می شود. تابع قیمت چوب سرپا یا منحنی قیمت-قطر به تعیین درست سن یا تناوب بهینه بهره برداری کمک می کند. به علاوه قیمت چوب سرپا به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر متوسط حجم درخت است. بنابراین برای محاسبه سودآوری صنوبرکاریری، حجم توده و قیمت چوب سرپا باید محاسبه شود.
مواد و روش‌ها: برای محاسبه حجم توده از مدل‌های تعیین حجم تجاری (حجم تا قطر تجاری مشخص) در این پژوهش استفاده شد. به این منظور سه مدل ریمر، هارت بکینگ و کوزاک انتخاب شدند. سپس عوامل تأثیرگذار بر قیمت چوب سرپای صنوبر در منطقه شناسایی شدند. قیمت چوب سرپا به روش پیمایش میدانی از زارعین صنوبر جمع‌آوری و در مرحله آخر مدل قیمت چوب سرپا به روش هدانیک برازش شد.
یافته‌ها: حجم توده‌های مورد مطالعه به کمک مدل ریمر با جذر میانگین مربع خطای 034/0 مترمکعب برآورد شد. قطر متوسط توده و نسبت حجم چوب صنعتی به حجم کل چوب به عنوان عوامل تأثیرگذار بر قیمت چوب سرپای صنوبر شناسایی شدند. در مرحله آخر، قیمت چوب سرپا با استفاده از یک تابع هیپربولیک – خطی به روش هدانیک برازش شد. این مدل 87 درصد واریانس داده‌ها را توضیح داد.
نتیجه گیری: چوب صنوبر در قطرهای مختلف، کاربردهای متفاوتی دارد. به همین ترتیب، قیمت آن در قطرهای تجاری و صنعتی نیز متفاوت است. در این پژوهش با استفاده از مدل حجم برازش یافته، حجم هیزمی و تجاری توده قابل برآورد است. از سوی دیگر، با استفاده از مدل قیمت برازش یافته می توان با کمک متوسط قطر توده، قیمت متوسط هر تن چوب توده را برآورد کرد.

سابقه و هدف: زراعت چوب یکی از راهبردهای برنامه‌های توسعه کشور برای اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی است. امکان پیش‌بینی دقیق قیمت چوب سرپا یکی از راهکارهای مناسب برای مدیریت و برنامه‌ریزی صنوبرکاری است و اطمینان از پیش‌بینی سود یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش محسوب می شود. تابع قیمت چوب سرپا یا منحنی قیمت-قطر به تعیین درست سن یا تناوب بهینه بهره برداری کمک می کند. به علاوه قیمت چوب سرپا به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر متوسط حجم درخت است. بنابراین برای محاسبه سودآوری صنوبرکاریری، حجم توده و قیمت چوب سرپا باید محاسبه شود.
مواد و روش‌ها: برای محاسبه حجم توده از مدل‌های تعیین حجم تجاری (حجم تا قطر تجاری مشخص) در این پژوهش استفاده شد. به این منظور سه مدل ریمر، هارت بکینگ و کوزاک انتخاب شدند. سپس عوامل تأثیرگذار بر قیمت چوب سرپای صنوبر در منطقه شناسایی شدند. قیمت چوب سرپا به روش پیمایش میدانی از زارعین صنوبر جمع‌آوری و در مرحله آخر مدل قیمت چوب سرپا به روش هدانیک برازش شد.
یافته‌ها: حجم توده‌های مورد مطالعه به کمک مدل ریمر با جذر میانگین مربع خطای 034/0 مترمکعب برآورد شد. قطر متوسط توده و نسبت حجم چوب صنعتی به حجم کل چوب به عنوان عوامل تأثیرگذار بر قیمت چوب سرپای صنوبر شناسایی شدند. در مرحله آخر، قیمت چوب سرپا با استفاده از یک تابع هیپربولیک – خطی به روش هدانیک برازش شد. این مدل 87 درصد واریانس داده‌ها را توضیح داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating Stumpage Price function for Improved black poplar clones using Hedonic Pricing Method in Urmia

نویسنده [English]

  • Marzieh Hajjarian
Assistant Professor, Urmia University
چکیده [English]

Background and objectives: Wood farming is one of the strategies of agricultural development programs to reform unsustainable exploitation of natural resources. Accurate stumpage price predicting of poplar plantations is one of the solutions for the management and planning and ensure that profit anticipating is one of the motivating factors for investing in this section. Stumpage price function or diameter- price curve shows the right age or the optimal rotation. With regard to that stumpage price is affected by stand Volume, for estimating the profitability of poplar farming, stand volume and stumpage price should be predicted.
Material and methods: For estimating stand volume, commercial volume models have been used in this study. For this purpose Rimer model, Hart beking model and Kozak model were selected. Then, the factors affecting Poplar Stumpage Price were identified in the study area. Stumpage price were collected by a field survey of the farmers. Finally, Stumpage price was modeled using hedonic price approach.
Results: The Poplar stands’ volume was determined by Riemer model in the study area. Residual mean square error of the model was 0.034 m3. Average stand diameter and relative Volume were identified as the factors affecting on Poplars Stumpage Price. Finally, Stumpage price was modeled using a linear-hyperbolic function and by hedonic price approach. The model explained 87% of the variance.
Conclusion: Poplar wood has different use in different diameters. In this way, the wood price is different in commercial diameter and industrial diameters. In this study, by using the Riemer volume model, commercial and industrial volumes can be estimated. In the other hand, using stumpage price model, the average price per ton of wood can be estimated with stand mean diameter.
Background and objectives: Wood farming is one of the strategies of agricultural development programs to reform unsustainable exploitation of natural resources. Accurate stumpage price predicting of poplar plantations is one of the solutions for the management and planning and ensure that profit anticipating is one of the motivating factors for investing in this section. Stumpage price function or diameter- price curve shows the right age or the optimal rotation. With regard to that stumpage price is affected by stand Volume, for estimating the profitability of poplar farming, stand volume and stumpage price should be predicted.
Material and methods: For estimating stand volume, commercial volume models have been used in this study. For this purpose Rimer model, Hart beking model and Kozak model were selected. Then, the factors affecting Poplar Stumpage Price were identified in the study area. Stumpage price were collected by a field survey of the farmers. Finally, Stumpage price was modeled using hedonic price approach.
Results: The Poplar stands’ volume was determined by Riemer model in the study area. Residual mean square error of the model was 0.034 m3. Average stand diameter and relative Volume were identified as the factors affecting on Poplars Stumpage Price. Finally, Stumpage price was modeled using a linear-hyperbolic function and by hedonic price approach. The model explained 87% of the variance.
Conclusion: Poplar wood has different use in different diameters. In this way, the wood price is different in commercial diameter and industrial diameters. In this study, by using the Riemer volume model,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hedonic method
  • Populous nigra
  • Stumpage price
  • Wood farming