دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، خرداد 1395 
وضعیت کمی فضای سبز درختی مناطق شهری مشهد و بررسی امکان توسعه آن با روش WLC و GIS

صفحه 195-217

10.22069/jwfst.2016.2916

علی فکور؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ ابوطالب صالح نسب