دوره و شماره: دوره 23، وبژهنامه (1)، بهمن 1395، صفحه 1-350 
بررسی نهادینه سازی اصول و مبانی برنامه ملی جنگل در ایران

صفحه 49-68

10.22069/jwfst.2017.9858.1519

سعید قاسمی قوچقار؛ نبی الله یارعلی؛ علی جعفری؛ فرزام پوراصغر سنگاچین


تولید دانهال‌های سرخدار (Taxus baccata L.) از طریق کشت درون شیشه‌ای و نجات جنین

صفحه 115-134

10.22069/jwfst.2017.10478.1544

سید علی رضوی؛ سید محمد حسینی نصر؛ فرامرز رستمی چراتی؛ حسن رضادوست