دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-302 
اثر آسیاب کردن نانورس بر جذب نانو نقره و بررسی اثر ضدباکتری آن در کاغذ

صفحه 141-160

10.22069/jwfst.2016.3104

پروانه نارچین؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ پونه ابراهیمی


رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

صفحه 241-264

10.22069/jwfst.2016.3109

حمید رضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ احمد رضا سرائیان