دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آذر 1395 
اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی قره‌قات (Ribes khorasanicum)

صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3168

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ عباس صفرنژاد؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری