فرایند تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب عوامل موثر بر رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی درایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 عضو هیات علمی /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

3 عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

سابقه وهدف :در عصرجهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران بوده و وسیله ای برای نیل به به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدارتلقی می گردد.، لذا هدف ازاین مطالعه، تعیین ورتبه بندی شاخص های موثر بررقابت پذیری صنایع کارتن سازی کشور بود.
موادوروش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی-پیمایشی، از نظر فرآیند اجرای آن ترکیبی، و از نظر نتایج، از نوع کاربردی می‌باشد. برای این منظور، با مطالعات و بررسی پژوهش‌های صورت گرفته و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان متخصص، پرسشنامه ای مشتمل بر 4 عامل اصلی و 26 عامل فرعی طراحی و بین شرکت های فعال در صنایع کارتن سازی توزیع گردید. درجه اهمیت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها پس از اخذ آرای کارشناسان با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. به منظور سنجش روایی نیز باتوجه به این که متغیرهای پژوهش ازچند بعد (مؤلفه) تشکیل شده‌اند، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده‌است.
یافته ها: نتایج با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس نشان داد که عامل مواد و محصول (وزن نسبی 59/0)، عامل انسانی (وزن نسبی 185/0)، عامل فنی (وزن نسبی 140/0)، عامل منابع اقتصادی (وزن نسبی 07/0)، به‌ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را در رقابت‌پذیری صنایع کارتن سازی در ایران داشتند . رتبه‌بندی مولفه‌های مواد و محصول در مجموع نشان داد که تنوع در مواد و مدیریت پایدار ازبیشترین و کمترین اهمیت برخوردارند. اولویت بندی زیر شاخص های موثر در عامل انسانی بیانگر این موضوع می باشد که مولفه‌های ارتقای مهارت و نیروی انسانی متخصص از بیشترین و کمترین اهمیت در گروه برخوردارند. مولفه‌های فرهنگ بکارگیری نوآوری و فناوری پیشرفته از بیشترین تا کمترین اهمیت در عامل فنی برخوردارند. و رتبه‌بندی مولفه‌های اقتصادی در مجموع نشان داد به‌ترتیب مولفه‌های برندسازی و ثبات اقتصادی از بیشترین تا کمترین اهمیت در این گروه برخودارند.
نتیجه گیری: نتایج رتبه بندی نشان داد که عواملی که بیشترین مطلوبیت را از نگاه مصرف کننده و تامین کنندگان مواد و محصولات دارند، بیشترین درجه اهمیت رادر رقابت پذیری صنایع کارتن سازی داشته اند. بررسی تحلیل نگرش‌های کیفیت با الگوی رقابت‌پذیری، ابعاد ظریف و در عین حال مهمی از رابطه بین نگرش‌های مختلف کیفیت مواد و محصولات تولیدی و موفقیت شرکت را آشکار می‌سازد. در تبیین این نتایج می‌توان ابراز داشت که تنها کیفیتی می‌تواند در محیط رقابتی، موفقیت پایدار ایجاد کند که به گونه‌ متوازنی منافع و هزینه‌های مشتری و سودآوری سازمان را تامین کند. همچنین، شاخه های گوناگون صنعت چوب و کاغذ به منظور افزایش توان رقابتی خویش نیاز به استفاده از فناوری های نوین تولید و بهره گیری از ماشین آلات جدید و مدرن دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analytical hierarchy process in selecting the factors affecting the competitiveness of the corrugated box making industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Nazanin Sadat Roshanrou 1
  • Ajang Tajdini 2
  • Shademan Pourmousa 3
1 Ms.C student/ Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Faculty Member/Islamic Azad University,Karaj Branch
3 Faculty member/ Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

Background and objectives: In the era of growing globalization competitiveness has been considered as a major issue among policy-makers at different levels, so, the purpose of this study were determining and ranking of the effective indices on competitiveness of Iran’s corrugated box making industries by analytical hierarchy process.
Materials and Methods: This study from the point of aim was descriptive-survey, implementation process was combination and results were applied. For this purpose, reviewing and investigating of researches carried out by others and interviewing with a numbers of specialists, the questionnaire including 4 main- factors and 26 sub-factors is designed and distributed between active corporations. The importance degree of criteria and alternatives after getting expert’s opinions and applying analytical hierarchy process are determined. Questionnaire reliability was measured by Cronbach's alpha test. Considering the fact that the research variables have been formed from several dimensions (factors), in order to assess the validity, the confirmatory factor analysis has been used.
Results: The results in Expert choice software showed that material and product factor (0.59 relative weights), Human being factor (0.185), technical factor (0.140) and economic factor (0.07) had highest to lowest impact on competitiveness of corrugated box making industries in Iran respectively. Ranking of the materials and products sub-factors showed that the variety of materials and sustainability management has the most and least importance respectively. Prioritizing of the effective sub-factors of human being indicated that skill improvement and personals has highest and lowest importance respectively. The sub-factors of applying innovation and modern and high technology has the most and least importance respectively. Ranking of the economic sub-factors showed that branding and economic stability has the most and least importance respectively. Among the effective sub- factors, the variety of products ( 0.154) ,quality of products(0.143) and economic stability and lower cost- price had the most and least importance respectively.
Conclusions: The ranking results showed that the factors had the most utility from the consumers and suppliers of materials and products, in competitiveness have been the most important for the corrugated box making industry. Analysis of the attitudes of quality with competitive pattern, reveal important aspects of relationship between different attitudes of the quality of materials and products and the company's success. In explaining these results, it can be noted that only quality can create sustainable success in a way that balanced the benefits and costs to meet customer and organization profitability in a competitive environment. Also, various branches of wood and paper industry to enhance its competitiveness requires have to use of new technologies and take advantage of new machinery and modern production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrugated box making industries
  • Competitiveness
  • AHP