بررسی استفاده از لیکور سیاه تقویت شده با نانو لیف لیگنوسلولز جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه گرگان

3 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: هدف از انجام این پژوهش تهیه چسب ترکیبی از اوره فرمالدهید و لیکورسیاه و همچنین تقویت خواص آن با نانوفیبر لیگنوسلولز برای ساخت تخته خرده چوب بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق درصد اختلاط لیکور سیاه با چسب اوره فرمالدهید در چهار سطح 100:0، 90:10، 70:30 و 50:50 بود همچنین دمای پرس در دو سطح 180 و 200 درجه و درصد نانوفیبرلیگنوسلولز 0 و 2 درصد بر اساس وزن خشک چسب به‌عنوان عوامل متغیر انتخاب شد.
نتایج: خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌ها شامل مقاومت‌خمشی، چسبندگی‌داخلی، جذب‌آب و واکشیدگی ضخامت در طی 2 و 24 ساعت غوطه‌وری در آب اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد لیکور سیاه در ترکیب چسب خواص مکانیکی و فیزیکی کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش درصد نانوفیبر لیگنوسلولز و دمای پرس خواص فیزیکی و مکانیکی بهبود می‌یابد.
نتیجه‌گیری: براساس نتایج این تحقیق، لیکورسیاه موجب کاهش و دمای پرس و درصد نانو باعث بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی می-شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The use of black liquor reinforced with lignocellulose Nano fibers to improve the mechanical and physical properties of particleboard

چکیده [English]

Abstract
Background and aims: The aim of this research is provide a combination of urea-formaldehyde adhesive and black liquor and its properties were reinforced with lignocellulose Nano fiber for particle boards manufacturing.
Method and materials: In this study, the ratio of black liquor to urea-formaldehyde adhesive was as 0:100, 10:90, 30:70, and 50:50 percent, respectively. Press temperature was used at two levels of 180, and 200 c0 and lignocellulose Nano fiber at two levels 0 and 2 percent based on oven dried weight of urea-formaldehyde adhesive.
Results: Mechanical and physical properties (modulus of rupture, internal bonding, water absorption and thickness swelling after 2 and 24h soaking in water) of the produced boards were measured. The results showed that increasing black liquor resulted in decreasing the mechanical and physical properties boards. The results also indicated that mechanical and physical properties improved with increased press temperature and lignocellulose Nano fiber percent.
Conclusions: The results show that increasing black liquor decreasing the mechanical and physical properties. As well, press temperature and lignocellulose Nano fiber percent improved the mechanical and physical properties


کلیدواژه‌ها [English]

  • Urea-formaldehyde adhesive
  • Black liquor
  • Lignocellulose Nano fiber
  • Particle board