دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-254 
5. بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

صفحه 103-122

محسن مصطفی؛ آیدین پارساخو؛ شعبان شتایی جویباری؛ مجید لطفعیان؛ نیشتمان حاتمی


8. اثر حذف مغز بر ویژگیهای خمیرسازی و کاغذ حاصل از باگاس

صفحه 167-186

اسماعیل رسولی؛ جلیل رشیداوی؛ امید رمضانی؛ احمدرضا سرائیان


11. اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ