بررسی اثرات متقابل شاخص‌های تجاری چوب و محصولات چوبی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 نامشخص

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کشورهای تجارت کننده محصولات چوبی سودآوری خوبی دارند و غالبا کشورهای توسعه یافته‌ای هستند که از منابع جنگلی طبیعی و مصنوعی جهان بهره برداری می‌کنند. یکی از مبانی کارآمدی این تجارت، شناخت تأثیرات شاخص‌های تجارت مانند قیمت صادرات و واردات و مقدار تولید، صادرات و واردات بر همدیگر است. حال برای یافتن چگونگی این تأثیر از روش‌های اقتصاد سنجی الگوی خودرگرسیون برداری و توابع عکس العمل آنی استفاده شد. نتایج الگوی خودرگرسیون برداری نشان می‌دهد که غالبا تأثیر قیمت صادرات و واردات این محصولات به ویژه انواع تخته فیبر و چوب آلات بریده بر قیمت‌ها و مقدار صادرات، واردات و تولید معنی دار می‌باشد. توابع عکس العمل آنی نشان می‌دهد که اثر شوک مقدار واردات اوراق فشرده چوبی و انواع تخته فیبر بر مقدار صادرات و تولید این محصولات واگرا می‌باشد و روش الگوی خودرگرسیون برداری نیز آن را تائید می‌کند. این اثر در افزایش تولید تخته فیبر با دانسیته متوسط ایران نیز مشاهده شده است. تولید و واردات محصولات چوبی برای رفع نیازهای داخلی کشورها می‌تواند به علت بی‌کشش بودن مقدار واردات به تغییرات قیمت آنها، باعث همگرایی اثرات متغیرها و معنی دار نبودن این اثرات برهمدیگر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect trade indexes on each others in world forest products

نویسنده [English]

  • Ali Rafighi 3
چکیده [English]

Trader countries of forest products have well profit. Commonly, these are developed countries that use the natural forest and tree plantation. One of the principles of trade effective is following; identification the effect of trade index such as price of export and import and also quantity of product, import and export on each others. Therefore, the basic of questions as fallow: how is the effect of some trades variables on each others? Since, econometric methods such as Vector Autoregressive (VAR) and Impulse Response Functions (IRF) were used. VAR results were showed that mostly, the effect of price of export and import on the prices, quantity of import, export and product are significant in world forest products particularly; fiberboard and sawn-wood. IRF results were showed that the shocks effect of quantity of import on the quantity of export and product are divergent in wood based panel and fiberboard and also, the effects were confirmed by VAR. The increased production of fiberboard is showed in production of medium density fiberboard (MDF) Iran. Convergence of variables effects and the lack of significant variables effects on the each others could be because of production and import of forest products is required for resolve local needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forest products
  • trade variables
  • Vector Autoregressive
  • Impulse Response Functions