تاثیر اجرای شیوه جنگل‌شناسی تک گزینی بر زادآوری در راشستان آمیخته (مطالعه موردی: طرح جنگل‌داری دکتر بهرام نیا)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

چکیده

برنامه ریزی به منظور استقرار زادآوری در جنگل در قالب شیوه‌های جنگل‌شناسی انجام می گیرد. یکی از شیوه‌های جنگل‌شناسی که بیشترین کاربرد و تطابق را با دیدگاه‌های جنگل‌شناسی نزدیک به طبیعت دارد، شیوه گزینشی است. این پژوهش با هدف بررسی اثر اجرای شیوه تک گزینی بر وضعیت زادآوری در یک جنگل راش آمیخته شرق هیرکانی انجام شد. به این منظور در توده‌هایی با ترکیب گونه‌ای راش، انجیلی و ممرز، 102 روشنه شامل 15 روشنه در توده بکر و 43 روشنه طبیعی و 44 روشنه مصنوعی نیز در توده مدیریت شده انتخاب شدند. سپس وضعیت زادآوری در هر روشنه در 5 میکروپلات یک مترمربعی مورد بررسی قرار گرفت. در هر میکروپلات ویژگی‌هایی از قبیل فراوانی، قطر یقه و وضعیت سلامت نهال‌ها ثبت گردید. نتایج نشان داد که نهال‌های گونه‌ی راش بیشترین فراوانی را در روشنه‌ها به خود اختصاص می دهند. پراکنش تعداد در طبقات قطری زادآوری بیشتر گونه‌ها حالت نمایی کاهنده داشت. بین سه نوع روشنه از نظر فراوانی تعداد در طبقات قطری گونه‌های مختلف هیچ گونه اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش وسعت روشنه‌ها از تراکم زادآوری کاسته می‌شود. به لحاظ وضعیت سلامت زادآوری‌ها نیز بهترین وضعیت در روشنه‌های طبیعی واقع در توده‌های مدیریت شده و نامناسب‌ترین حالت نیز در روشنه‌های بکر مشاهده گردید. در مجموع با توجه به نتایج حاصل، می توان شیوه تک گزینی را شیوه‌ای مناسب برای این جنگل ارزیابی نمود که اجرای آن تغییرات معنی داری در وضعیت زادآوری توده‌های مدیریت شده نسبت به توده‌های بکر ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Single-Tree Selection System on Regeneration in a Mixed Beech Forest (Case Study: Dr. Bahramnia Forestry Management Plan)

نویسندگان [English]

  • S.M. Waez-Mousavi 1
  • Hashem Habashi 1
  • Khosro Sagheb-Talebi 2
چکیده [English]

Planning for regeneration establishment in forest is possible through silvicultural systems. One of these systems which is in most accordance with close-to-nature silviculture is selection system. This investigation was done to assess the effects of single-tree selection system on regeneration in mixed beech stands. Therefore 102 canopy gaps, including 15 in virgin stands, 43 natural and 44 artificial gaps within managed stands, were selected within a forest with species mixture of beech (Fagus orientalis Lipsky), Persian ironwood (Parrotia persica C.A.Mey.) and hornbeam (Carpinnus betulus L.). The status of regeneration was studied in 5 microplots with the area of 1 m2 within each gap. For each microplot some properties such as frequency, collar diameter and health condition of saplings were recorded. Results showed that beech regeneration is the most frequent species in the gaps. Diameter class distribution for most species was negative exponential distribution. Frequency of different species in diameter classes was not significantly different among three gap types. Increasing in gap size caused reduction in density of regeneration. Best health condition of regeneration found in natural gaps within the managed stands and worst status was in gaps within the virgin stands. Totally it can be concluded that single-tree selection is a suitable system for this forest which its implementation caused no significant change in the regeneration status of managed stands in comparison to unmanaged stands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Silviculture
  • Single-tree selection
  • regeneration
  • Canopy gap
  • Managed stand