بررسی امکان اپوکسی دار کردن روغن سویا برای تولید تخته کاه گندم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده چوب و جنگل

چکیده

در این پژوهش بتدا با استفاده از اسید فرمیک و آب اکسیژنه روغن سویای خام اپوکسی دار شد،سپس رزین سویا اپوکسی دار شده آکریلیکی تولید و خواص آن بررسی شد.با استفاده از رزین در دو سطح ۸و ۱۳ درصد وزنی و در سه زمان پرس ۸،۱۰ و۱۲دقیقه ،تخته خرده کاه ساخته شد.مقاومت خمشی،مدول کشسانی خمشی،چسبندگی داخلی،واکشیدگی ضخامت و جذب آب تخته های حاصل بررسی شد.نتایج نشان می دهد،بیشترین مقدار مقاومت خمشی،مدول الاستیسیته،چسبندگی داخلی و هم چنین کمترین مقدار واکشیدگی ضخامت و جذب آب مربوط به تخته خرده کاه ساخته شده با مقدار رزین مصرفی ۱۳ درصد وزنی و زمان پرس ۱۲دقیقه است که مقادیر مزبور در مقایسه با تخته خرده کاه ساخته شده با چسب اوره فرمالدهید بیشتر بود. در ضمن با اصلاح این رزین،تخته های حاصله به لحاظ عدم تولید فرمالدهید و ساختار طبیعی آن نیز جایگزین مناسبی برای تخته خرده چوب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigation on introducing epoxy in soy oil for producing wheat straw board

چکیده [English]

In this study using formic acid and hydrogen peroxide was bearing epoxy crude soybean oil, Acrylated Epoxidized Soybean Oil resin (AESO) production and its properties were investigated. Wheat straw particle boards were produced by the synthesized resin with 8% and 13 % contents based on straws weight at three pressing times:8,10 and 12 min. Boards’ modulus of rapture, modulus of elasticity, internal bonding, minimum degree of thickness change and water absorption were investigated. The swelling and water absorption results showed that the highest amounts of boards’ modulus of rapture, modulus of elasticity, internal bonding with board samples of lowest thickness belong to boards made from 13% resin content with 12 minute pressing time; and these amounts were highest to compared Wheat Straw particle boards were produced by the Urea formaldehyde resin. In addition to modifying the resin, the AESO – wheat straw particleboard due to its non – formaldehyde emission and bio – based structure can substitute wood particleboard effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acrylic Epoxidized Soy Oil resin
  • Wheat Straw particle boards
  • Urea formaldehyde
  • formic acid
  • Hydrogen Peroxide