بررسی عملکرد اقتصادی روش‌های سنتی حمل و نقل چوب در مزارع بید و صنوبر (مطالعه‌موردی: استان ‏کردستان)‏

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل و جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

5 دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب با استفاده از ‏رودخانه ‏مقایسه راندمان ‏اقتصادی آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. ابتدا مسیرهای حمل چوب در رودخانه‌های مورد ‏مطالعه ‏با استفاده از دستگاه ‏موقعیت یاب جهانی‎(GPS)‎‏ برداشت شد. سپس مشخصات رودخانه شامل سرعت، شیب، عرض، عمق، ‏دبی ‏جریان و همچنین سرعت حمل ‏قطعات 1 و 5/3 متری چوب صنوبر و بید مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. عملکرد اقتصادی ‏حمل ‏چوب با استفاده از قاطر نیز با بهره‌گیری از ‏اطلاعات هزینه، مدت زمان حمل و تعداد کارگر ثبت گردید. یافته‌ها و نتیجه ‏گیری ‏کلی: هزینه ساعتی حمل چوب با قاطر و رودخانه به ‏ترتیب 225000 و 100000 ریال به دست آمد. میانگین سرعت حمل ‏چوب ‏با استفاده از قاطر کمتر از روش حمل چوب با استفاده از رودخانه ‏بود. نتایج به دست آمده نشان داد که حمل چوب با استفاده ‏از ‏نیروی آب نسبت به حمل آن با استفاده از حیوانات بارکش سریع‌تر و با هزینه ‏کمتر صورت گرفت. چکیده
سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب با استفاده از ‏رودخانه ‏مقایسه راندمان ‏اقتصادی آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. برداشت ‏چکیده

سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب با استفاده از ‏رودخانه ‏مقایسه راندمان ‏اقتصادی آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. ابتدا مسیرهای حمل چوب در رودخانه‌های مورد ‏مطالعه ‏با استفاده از دستگاه ‏موقعیت یاب جهانی‎(GPS)‎‏ برداشت شد. سپس مشخصات رودخانه شامل سرعت، شیب، عرض، عمق، ‏دبی ‏جریان و همچنین سرعت حمل ‏قطعات 1 و 5/3 متری چوب صنوبر و بید مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. عملکرد اقتصادی ‏حمل ‏چوب با استفاده از قاطر نیز با بهره‌گیری از ‏اطلاعات هزینه، مدت زمان حمل و تعداد کارگر ثبت گردید. یافته‌ها و نتیجه ‏گیری ‏کلی: هزینه ساعتی حمل چوب با قاطر و رودخانه به ‏ترتیب 225000 و 100000 ریال به دست آمد. میانگین سرعت حمل ‏چوب ‏با استفاده از قاطر کمتر از روش حمل چوب با استفاده از رودخانه ‏بود. نتایج به دست آمده نشان داد که حمل چوب با استفاده ‏از ‏نیروی آب نسبت به حمل آن با استفاده از حیوانات بارکش سریع‌تر و با هزینه ‏کمتر صورت گرفت. چکیده
سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب با استفاده از ‏رودخانه ‏مقایسه راندمان ‏اقتصادی آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. برداشت ‏چکیده
سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی روش حمل چوب با استفاده از ‏رودخانه ‏مقایسه راندمان ‏اقتصادی آن با روش حمل و نقل چوب با قاطر انجام شد. ابتدا مسیرهای حمل چوب در رودخانه‌های مورد ‏مطالع ‏
‎.‎‏ سابقه و هدف: استفاده از جریان رودخانه و حیوانات بارکش از روش‌های سنتی حمل مقطوعات صنوبر و بید کشت شده ‏در ‏حاشیه ‏رودخانه‌های استان کردستان می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق ضمن معرفی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of economic performance of two the traditional transportation systems on ‎poplar and willow timbers (case study: Kurdistan province)‎

نویسندگان [English]

  • mohsen mustafa 1
  • Aidin Parsakhoo 2
  • Shaban Shataee Joybari 3
  • Majid Lotfalian 4
  • Nishtman Hatami 5
1 PhD student, Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Iran
3 Associate Professor, Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Iran
4 Associate Professor, Department of Forest Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. Iran
5 P.HD student, Department of Forestry, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Iran
چکیده [English]

Comparison of economic performance of two traditional transportation systems on poplar and ‎willow timbers (case study: Kurdistan province)‎

Abstract
Background and objectives:‎
‎ Animal logging and river transportation are traditional systems for transporting the poplar and willow ‎timbers from the margins of rivers in Kurdistan province.‎
Materials and methods:‎
‎ This research initially introduces the river transportation system for wood extraction and then ‎compares this system with mule logging from economic point of view. At first, the river transportation ‎routes in study area were taken by GPS. River properties including, velocity, gradient, width, depth, ‎flow discharge and transportation velocity of 1 and 3.5 meters of poplar and willow were measured. ‎The economic performance of mule logging was calculated from cost, logging time and number of ‎labor information. ‎
Results:‎
‎ Results showed that the Hourly cost of timber transportation by mule and river were 225000 and ‎‎100000 Rials, respectively. The mean of transportation velocity of timber by mule was lower than that ‎of water flow.‎
Conclusion
It was concluded that in the study area the transportation cost and time by river was more suitable than ‎animal logging.‎

Keywords: Wood plantation, River transportation, Draft animal, Cost transportation, Boridar village.‎Comparison of economic performance of two traditional transportation systems on poplar and ‎willow timbers (case study: Kurdistan province)‎

Abstract
Background and objectives:‎
‎ Animal logging and river transportation are traditional systems for transporting the poplar and willow ‎timbers from the margins of rivers in Kurdistan province.‎
Materials and methods:‎
‎ This research initially introduces the river transportation system for wood extraction and then ‎compares this system with mule logging from economic point of view. At first, the river transportation ‎routes in study area were taken by GPS. River properties including, velocity, gradient, width, depth, ‎flow discharge and transportation velocity of 1 and 3.5 meters of poplar and willow were measured. ‎The economic performance of mule logging was calculated from cost, logging time and number of ‎labor information. ‎
Results:‎
‎ Results showed that the Hourly cost of timber transportation by mule and river were 225000 and ‎‎100000 Rials, respectively. The mean of transportation velocity of timber by mule was lower than that ‎of water flow.‎
Conclusion
It was concluded that in the study area the transportation cost and time by river was more suitable than ‎animal logging.‎

Keywords: Wood plantation, River transportation, Draft animal, Cost transportation, Boridar village.‎
Comparison of economic performance of two traditional transportation systems on poplar and ‎willow timbers (case study: Kurdistan province)‎

Abstract
Background and objectives:‎
‎ Animal logging and river transportation are traditional systems for transporting the poplar and willow ‎timbers from the margins of rivers in Kurdistan province.‎
Materials and methods:‎
‎ This research initially introduces the river transportation system for wood extraction and then ‎compares this system with mule logging from economic point of view. At first, the river transportation ‎routes in study area were taken by GPS. River properties including, velocity, gradient, width, depth, ‎flow discharge and transportation velocity of 1 and 3.5 meters of poplar and willow were measured. ‎The economic performance of mule logging was calculated from cost, logging time and number of ‎labor information. ‎
Results:‎
‎ Results showed that the Hourly cost of timber transportation by mule and river were 225000 and ‎‎100000 Rials, respectively. The mean of transportation velocity of timber by mule was lower than that ‎of water flow.‎
Conclusion
It was concluded that in the study area the transportation cost and time by river was more suitable than ‎animal logging.‎

Keywords: Wood plantation, River transportation, Draft animal, Cost transportation, Boridar village.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Wood plantation
  • River transportation
  • Draft animal
  • Cost transportation
  • Boridar village‎