ارزیابی کارایی سرعت اسکیدر چنگک دار HSM 904 در شیب های طولی مختلف مسیر چوبکشی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس-نور

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناس سازمان جنگلها

4 استادیار گروه جنگلداری

چکیده

در طی عملیات چوبکشی در جنگل به وسیله ماشین های چوبکشی زمینی عواملی چون شیب، حجم بار و تعداد بینه در هر نوبت و جهت چوبکشی روی زمان چوبکشی تاثیر گذار هستند. در این پژوهش عملکرد اسکیدر HSM904 در سیستم چوبکشی گردبینه کوتاه در سری 2 (ارزفون)، جنگل های چوب و کاغذ مازندران در شیب های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور قبل از انجام عملیات چوبکشی, 6 کلاسه شیب (10-28 درصد و فواصل 3 درصد) بر روی یک مسیر چوبکشی با جهت چوبکشی رو بالا به طول 700 متر انتخاب شد. حین انجام عملیات چوبکشی علاوه بر متغیر شیب طولی مسیر, تأثیر دو متغیر حجم بار در هر نوبت در دو طبقه (کمتر از 5/3 و بیشتر از 5/3 مترمکعب) و تعداد بینه در هر نوبت (کمتر از 2 و بیشتر از 2 اصله) نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از زمان سنجی، بر اساس 156 نوبت کاری (26 نوبت در هر کلاسه شیب) نشان دادکه در حرکت بدون بار کلاسه شیب (13– 16درصد) تاثیر معنی داری را بر روی سرعت ماشین داشته است و بیشترین سرعت در این کلاسه شیب مشاهده گردید. همچنین حداقل سرعت ماشین در کلاسه شیب (22-25 درصد) و بعد از آن ثبت گردید. در حرکت با بار، با افزایش شیب طولی مسیر، سرعت اسکیدر کاهش یافته و حداقل سرعت در شیب (19-28 درصد) ثبت گردید. نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که عامل حجم بار بر روی عملکرد ماشین تاثیر معنی داری دارد (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment efficiency of HSM904 grapple skidder on Longitudal different levels of skid trail slope

نویسندگان [English]

  • Sattar Ezzati 1
  • Ismael Ghajar 4
چکیده [English]

In ground-base skidding operations several factors are influences on skidding time such as slope of skid trail, volume, number and length of logs per turn and direction of skidding by skidder machinery. To achieve this purpose, efficiency of skidder HSM904 in cut-to-length method was studied on district #2 (Arzanfun), Mazandaran wood and paper forests. We delineated six slope classes on a skid trail by 700 meters in length, before skidding operation which was running contrary to the slope (uphill skidding). During skidding operation 2 volume classes includes (3.5 m3 ) and number of logs per turn includes (up to 2 and more than 2 logs per turn) were selected. The results from 156 time cycles based on time study showed that in travels without load slope class (13-16%) has been significantly effect on skidder efficiency. The least speed’s skidder was recorded in slope class (22-25%). Speed of skidder decrease with increase slope skid trail, so that in travel with load, slope class (10-13%) has been more effect on skidder speed. So the least speed’s skidder was recorded in slope classes (19-28%) in combine. The results also firmed that the effects of load volume was significant on skidder efficiency, while number of logs was not significantly effect. The greatest efficiency skidder HSM904 was recorded in slopes (13-16%) in travel without load and (22-13%) as safe slope in uphill skidding by skidder HSM904 in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arzafun district
  • Continues time study
  • Cut-to-length system
  • Ground-base skidding
  • Skidding direction