دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-227 
بررسی خواص سطحی چوب صنوبر تیمار شده با نانو اکسید مس

صفحه 207-220

سید محمد مهدی میری؛ محمدرضا ماستری فراهانی