دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-210 
تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی تخته‌خرده‌چوب

صفحه 61-76

وحیدرضا صفدری؛ امیر جمشیدی اوانکی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ سید محمد جواد سپیده دم


تولید نانو ویسکر سلولز از گیاه بامبو و بررسی ویژگی های آن

صفحه 115-130

الهه مهری؛ علی قاسمیان؛ الیاس افرا؛ سید رحمان جعفری


مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل‌های حوزه آستارا

صفحه 161-174

سید رستم موسوی میرکلا؛ مهرداد نیکوی؛ رامین نقدی؛ نسرین غزنوی؛ سرخوش کرمزاده