پروفیل دانسیته عمودی: شاخصی برای ارزیابی کیفیت تخته خرده چوب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

چکیده
این پژوهش جهت بررسی کیفیت تخته‌خرده‌چوب بر اساس پروفیل دانسیته و با توجه به تاثیر پذیری آن از 3 عامل درصد رطوبت کیک (12،10،8 و 14) درصد، دمای پرس در 4 سطح (170،160،150 و 180) درجه سانتی گراد و زمان بسته‌شدن دهانه‌ی پرس در سه سطح (20،10 و 30) ثانیه تدوین شده است.پروفیل دانسیته تخته‌خرده‌چوب های آزمایشی با روش لایه‌گیری از ضخامت و اندازه‌گیری دانسیته هر لایه انجام شد. نتایج نشان داد که در حالت بسته‌شدن سریع پرس، پروفیل دانسیته تخته افزایش یافته و اختلاف دانسیته لایه‎های سطحی با میانی آن زیاد می‎شود. با افزایش دانسیته و کاهش رطوبت کیک‌خرده‌چوب، مقدار چسبندگی داخلی افزایش یافته است. با توجه به شرایط ساخت هر کدام از نمونه‌ها با زیاد شدن رطوبت کیک، میزان فشردگی لایه‌های سطحی آن در مرحله بسته‌شدن پرس افزایش یافته و باعث زیاد شدن دانسیته لایه سطحی تخته و بهبود مقاومت خمشی آن شده است. همچنین بر اساس نتایج استخراج شده با کنترل پروفیل دانسیته توسط فاکتور‌های موثر این پژوهش، اکثر مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی تخته به ترتیب در حد استاندارد‌های EN-317، EN-310 وEN-319 اندازه‌گیری شدند و یا بالاتر از آن قرار گرفته اند. دو عامل رطوبت کیک و دمای پرس به ترتیب تاثیر بیش‌تری بر روی پروفیل دانسیته تخته‌خرده‌چوب داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Vertical density profile, a key parameter for evaluating of particleboard quality

چکیده [English]

Abstract
To study the quality particleboard wood-based of density profile and due to the influence of mat moisture (8,10,12 and 14) %, press temperature(150, 160, 170 and 180) °C and time of press closing (10, 20 and 30) s on the density profile. An accurate thicknesses was used to get layers from the experimental panels and consequently, determine the density of each layer. The results showed the density gradient was increased with decreasing of press closing time and density differences increased between outer and inner layers. As density was increased and mat moisture was reduced, internal bonding was increased. According the manufacturing condition of each treatment, increasing mat moisture caused to compression of outer layers, density and improvement of modulus of rupture. According to the results obtained by the factors controlling the density profile in this study, most of the physical and mechanical strength of the board at the EN-317, EN-310 and EN-319 were measured at or higher than it has been. Mat moisture and press temperature was affected more on density profile than other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Particleboard
  • density profile
  • Physical and mechanical properties