مطالعه تولید و هزینه خروج چوب با قاطر در جنگل‌های حوزه آستارا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه

3 nhka'hi

چکیده

همانند بسیاری از کشورها حمل چوب با قاطریکی از سیستم¬های سنتی خروج چوب در جنگل¬های شمال ایران است. هدف از این مطالعه که در جنگل¬های سری هفت آستارا انجام شده است، ارزیابی تولید و هزینه خروج چوب از طریق مطالعه کار و زمان سنجی و تلاش برای اصلاح کار بود. بعد از تعیین اجزای کار، با استفاده از زمان سنجی پیوسته مدل زمانی خروج چوب بدست آمد. تولید ساعتی سیستم با و بدون احتساب زمانهای تاخیر به ترتیب 187/0 و 202/0 مترمکعب در ساعت بود. درمدل برآوردی زمان خروج چوب، فاصله چوبکشی، شیب و حجم بار عوامل تاثیرگذار بودند. هزینه های خروج چوب به ازای یک مترمکعب با و بدون احتساب زمانهای تاخیر به ترتیب 426834 و 395138 ریال بود.نتایج مطالعه نشان داد در مناطق با حجم برداشت کم که امکان دسترسی به آن از طریق جاده جنگلی وجود ندارد خروج چوب با قاطر امکان¬پذیر، قابل¬اجرا، رضایت-بخش و از نظر اقتصادی – اجتماعی مقبول می¬باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Productivity and cost study of mule logging in Astara watershed forests

چکیده [English]

Mule logging is one of the traditional logging systems in Caspian forest of Iran, as in many other areas of the world. The objective of this study was to evaluate the productivity and cost of mule logging operation by means of continues time study. The project area was located in district 7 of Astara forest. Time model for wood extraction was calculated using continues time study method after determining work elements. The hourly productions of mule logging with and without delay were 0.187m3/h and0.202m3/h, respectively. In model of skidding, skidding distance, slope and load volume were significant variables. Skidding costs with and without delay were 426834 and 395138 Rial per m3, respectively. The results indicated that this timber extracting system is feasible, applicable, and reasonable for small wood procurement area and small size trees and the area which is not in access due to poor road network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional skidding
  • Slope
  • Volume
  • wood extraction
  • Work study