دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-218 
ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه‌ای

صفحه 1-24

فاطمه احمدلو؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ پژمان آزادی؛ آیدین حمیدی؛ ابراهیم بیرامی زاده


تاثیرمتغیر های کلان اقتصادی بر واردات تخته خرده چوب و تخته فیبر با دانسیته متوسط در ایران

صفحه 25-48

آژنگ تاج دینی؛ شایان نجارخوشکار لنگرودی؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا