دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-192 
بررسی بیومس روی سطح زمین چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis) در گربایگان فسا، استان فارس، ایران

صفحه 121-136

فائزه سادات اخوان حجازی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ محمد طلائی پور؛ بهزاد بازیار


ارزیابی اثر میزان نفوذ چسب فنل فرم آلدهید بر مقاومت چسبندگی داخلی و کشش موازی سطح در تخته تراشه جهت دار

صفحه 149-164

حمیدرضا عدالت؛ مهدی فائزی پور؛ کاظم دوست حسینی؛ تقی طبرسا؛ سید احمد میرشکرایی