تعیین و ارزیابی معیارهای موثر در مکان یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماندهای کشاورزی در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه زابل

3 کارشناس ارشد

4 عضو هیئت علمی/دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
کاغذ فلوتینگ به عنوان کالای واسطه¬ برای تولید کارتن به کار می¬رود. میزان مصرف کارتن تابعی از میزان تولید کالا¬های مختلف می باشد. با توجه به نیاز این کالا¬ها به بسته¬بندی، روند مصرف کارتن به طور کلی در حال افزایش است و به تبع آن نیاز به کاغذ فلوتینگ برای تولید کارتن نیز افزایش می یابد. وجود پتانسیل عظیم مصرف این فرآورده و خلاء تحقیقات کاربردی دراین زمینه ، لزوم بررسی معیارهای موثر در تصمیم¬گیری برای انتخاب محل استقرار بهینه واحدهای تولید این محصول را می طلبد. برای این منظور، با مطالعات کتابخانه¬ای، مصاحبه با کارشناسان و همچنین صاحبان صنعت، 31 شاخص شناسایی گردید. درجه اهمیت این معیار¬ها و زیر معیار¬ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله¬مراتبی(AHP) و تصمیم¬گیری گروهی(GDM) تعیین شد. نتایج نشان داد که به ترتیب معیار تامین مواد و محصول و معیار اقتصادی دارای بالاترین ارزش وزنی می باشد. همچنین از بین 31 زیر معیار موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماند¬های کشاورزی، به ترتیب زیرمعیار¬های: هزینه تأمین پسماند¬ها، اطمینان از عرضه پسماند¬ها، دسترسی به منابع آب و میزان عرضه پسماند¬ها با ارزش وزنی 094/0، 085/0، 069/0، 066/0 در بالاترین اولویت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination and Evaluation of Effective Indexes in Optimum Site Selection of Flotting Paper Factory from Agriculture Residuals of Golestan Province (IRAN)

نویسندگان [English]

  • Ali Rafighi 1
  • Ali Bayatkashkoli 2
  • Mohammad Vali 3
  • Majid Azizi 4
1 faculty member at Gorgan university of agricultural sciences & natural resources
چکیده [English]

Abstract:
Flotting paper is applied for carton as intermediate product. The amount of carton consumption is a function of many different goods production. since the goods is needed to packaging, the amount of carton consuming is increasing generally. the huge potential of consumption of this product and the lack of applied studies increase the importance of determination of effective criteria for selection of optimum location for the factory. So, 31 indexes has been determined through of library references, interview with experts and industry owners. The importance level of these criteria and sub-branches are determined with AHP and Group Decision Making. Its concluded that supply of raw materials and products and economical criteria have the highest weight value. So the branch criteria such as cost of residuals supply, sources and the supply amount of residuals have the highest preferences for selection of suitable site for flotting paper factory of agriculture residuals with weight value as 0.094, 0.085, 0.069, 0.066.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site Selection
  • Effective Criteria
  • AHP
  • Flotting paper
  • Golestan Province