ارزیابی و تحلیل انواع روش‌های آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی/ پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگل‌های حفاظت شده مانشت استان ایلام

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگل و مرتع، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، داشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در حال حاضر، تغییرات بدون برنامه کاربری اراضی، به یک مشکل عمده تبدیل گردیده است. بیشتر تغییرات کاربری اراضی، بدون برنامه ریزی روشن و منطقی با توجه اندک به اثرات زیست محیطی آنها صورت میگیرد. از آنجا که تغییرات در کاربری اراضی در سطوح وسیع و گسترده صورت می گیرد، بنابراین تکنولوژی سنجش از راه دور ابزاری ضروری و با ارزش جهت پایش تغییرات میباشد. در این مطالعه تصاویر لندست(TM) سال 1988 و لندست(ETM+) سال 2007 با استفاده از هفت تکنیک آشکارسازی تغییر منطقه جنگلی حفاظت شده مانشت استان ایلام با مساحت 29141 هکتار آنالیز شده¬اند. تکنیک¬های آشکارسازی تغییرات مورد استفاده در این مطالعه شامل تفاضل تصویر،آنالیز برداری، تفاضل NDVI، تجزیه مؤلفه های اصلی، تجزیه مؤلفه های متعارف، تفاضل تسلدکپ و تفاضل نقشه بوده¬اند. در این مطالعه جهت تعیین آستانه در روش¬هایی که نیازمند تعیین آستانه هستند از روش آماری استفاده شده است و بر این اساس مشخص شده است که آستانه تغییر در منطقه مورد مطالعه با 1 انحراف از میانگین قرار داشته است. پس از تعیین آستانه تغییر، مناطق دارای تغییرات کاهشی، افزایشی و بدون تغییر مشخص گردیده است. جهت ارزیابی دقت تکنیک¬های آشکارسازی تغییر پس از برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و تصاویر ماهوره¬ای Google Earth به دست آمد، از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد. بر اساس نتایج به-دست آمده مشخص گردید که روش تفاضل باند مادون قرمز با دقت کل 5/99 و ضریب کاپای 2/98 درصد از بین تکنیک¬های آشکارسازی تغییر مورد استفاده در این مطالعه بیشترین دقت و روش CCA2 با دقت کل9/71 و ضریب کاپای 2/65 درصد کمترین دقت را در آشکارسازی¬ تغییرات کاربری اراضی/پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه داشته¬اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of different changes detection methods of land use/vegetation cover (case Study: Forest protected area of Manesht, Ilam)

نویسندگان [English]

  • ali mahdavi 1
  • hassan fathizad 2
  • Shaban Shataee 3
چکیده [English]

At present, changes without land use planning, has become a major problem. Most land use changes, without a clear and logical planning is done with little regard to their environmental impact. Since changes in land use is done in wide areas, the technology of remote sensing tool for monitoring the changes are necessary and valuable. In this study, Landsat images (TM) 1988 and Landsat (ETM +) in 2007 using seven techniques to detect change area of 29,141 hectares of forest area protected Mansht Ilam province are analyzed. Change detection techniques used in this study included the subtraction image, vector analysis, differential NDVI, principal component analysis, canonical component analysis, calculus teleschope and calculus maping. In this study, for determining the threshold the methods that requires threshold the statistical methods are used and accprdingly it is realized that threshold changes in the area of study was located in 1 standard deviation. After determining the threshold change of areas with reduced, decreased, or no changes has been identified. To evaluate the accuracy of change detection techniques, taken from the ground realities through field visits and satellite images of Google Earth, the total accuracy and Kappa coefficient were used. Our obtained findings revealed that the difference between infrared band with an accuracy of 5/99 and kappa 2/98 percent of the technique detection change used in this study had the highest precision and CCA2 precision of 9/71 and kappa 2/65% of have had the least accurate in the detection of land use/ vegetation in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use changes
  • vector analysis
  • differential NDVI
  • differential teleschope
  • Mansht area