بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب پالونیای اشباع شده با نانو نقره و نانو مس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

2 دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی ساری

3 دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این تحقیق اثر نانونقره و نانومس بر خواص فیزیکی (واکشیدگی حجمی و جذب آب طولانی‌مدت) و مکانیکی (سختی، فشارموازی الیاف، مدول خمشی و مدول الاستیسیته) چوب پالونیا بررسی گردید. نمونه‌ها با محلول نانونقره و نانومس با اندازه ذرات 10 تا 80 نانومتر و غلظت ppm400، در مخزن فشار تحت فشار 5/2 بار به مدت 30 دقیقه به روش سلول تهی اشباع شدند. نتایج نشان دادند که مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و فشارموازی الیاف نمونه‌های اشباع شده افزایش یافتند و بیشترین افزایش مربوط به نمونه‌های حاوی نانو مس بوده‌است. در بین خواص مکانیکی، سختی نمونه‌های شاهد با اشباع شده تفاوت معنی‌داری نشان نداد. نتایج نشان دادند که اشباع چوب با نانونقره و نانومس تاثیر مثبت معنی‌داری بر کاهش واکشیدگی حجمی و جذب آب نمونه‌ها داشته‌است. آزمون کلاستر بر مبنای خواص فیزیکی و مکانیکی نشان داد که نمونه‌های اشباع‌شده با نانومس در خوشه‌ای جداگانه قرار گرفتند و علیرغم بهبود کلی اکثر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های اشباع‌شده با نانونقره، این تیمار تفاوت معنی‌داری با نمونه‌های شاهد نشان نداد.
کلمات کلیدی: نانونقره، نانومس، پالونیا، واکشیدگی حجمی، جذب آب، خواص مکانیکی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the Physical and Mechanical Properties of Paulownia Wood Impregnated With Nanosilver and Nanocopper

نویسندگان [English]

  • Maliheh Akhtari 1
  • Maryam Ghorbani 2
  • Hamid Reza Taghiyari 3
1 Bojnourd branch, Islamic Azad University
2 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Present research was conducted to investigate the effects of nanosilver and Nanocopper on physical (Water Absorption and Dimension Swelling) and mechanical properties (MOE, MOR, Compression strength parallel to the grain and Hardness) of Paulownia fortunei. Specimens were impregnated with Empty-cell method with a 400 ppm aqueous suspension of nanosilver and nanocopper, size range from 10 to 80 nm, in a pressure vessel at 2.5 bar for 30 minutes. Results showed that modulus of rupture (MOR), modulus of elasticity (MOE), and compression strength parallel to the grain were significantly increased in impregnated samples and the most increased was showed in impregnated samples with Nanocopper. In mechanical properties, there was no significant difference in hardness between impregnated and control samples. Results shown that impregnated wood with Nanosilver and Nanocopper have positive significantly effect to decrease dimension swelling and water absorption in specimens. Cluster analysis on physical and mechanical properties showed that impregnated samples with nano-copper clustered differently. However, impregnated samples with nano-silver had improved some of the physical and mechanical properties of wood but they didn’t have significant difference in comparison control specimens.

Key words: Nanosilver, Nanocopper, Paulownia fortune, Dimension Swelling, Water Absorption, Mechanical properties

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanosilver
  • Nanocopper
  • Dimension Swelling
  • Water absorption
  • Mechanical properties