موضوعات = اکولوژی جنگل
خصوصیات خاک و جنگل‌شناسی در جنگل‌کاری‌های گیلاس وحشی و افراپلت جنگل‌های غرب مازندران

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 37-48

10.22069/jwfst.2019.15051.1749

عزیزالله هوشمند؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی؛ مجتبی امیری؛ محمد کیا کیانیان


تأثیر موخور بر کربوهیدرات، پرولین و کلروفیل در گونه‌های مختلف درختی جنگل‌های زاگرس

دوره 25، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 87-100

10.22069/jwfst.2018.14280.1721

جواد میرزایی؛ بهروز ناصری؛ حمیدرضا ناجی؛ مهدی پورهاشمی


مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر

دوره 24، شماره 3، آذر 1396، صفحه 67-80

10.22069/jwfst.2017.13119.1672

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


بررسی الگوی توزیع و برخی مشخصات کمی و کیفی بذور بلوط ایرانی در جنگل‌های جست زاد زاگرس میانی

دوره 23، ویژهنامه (2)، اسفند 1395، صفحه 23-42

10.22069/jwfst.2017.10391.1540

زهرا نیک فر؛ بابک پیله ور؛ حمیدرضا عیسوند؛ زهرا میرآزادی


بررسی تنوع ریختی برگ و میوه گونه تادار (Celtis caucasica) در جنگلهای زاگرس جنوبی

دوره 23، ویژهنامه (2)، اسفند 1395، صفحه 43-64

10.22069/jwfst.2017.10609.1552

نسیبه جعفری پور؛ سهراب الوانی نژاد؛ پیام فیاض؛ امین میرشکاری


ارزیابی زادآوری طبیعی ذخیره‌گاه جنگلی گونه شیشم Dalbergia Sissoo ROXB در استان خوزستان

دوره 23، ویژهنامه (2)، اسفند 1395، صفحه 65-80

10.22069/jwfst.2017.11192.1585

الله وردی محمدزاده؛ علی اصغر تراهی؛ فاطمه باقری؛ نورالله معلمی


شناسایی جوامع گیاهی جنگل پرک لرستان با استفاده از روش‌های کمی

دوره 23، وبژهنامه (1)، بهمن 1395، صفحه 69-96

10.22069/jwfst.2017.10418.1542

زهرا ویس کرمی؛ بابک پیله ور؛ غلام حسن ویس کرمی


اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


پهنه بندی خطر آتش سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-16

طیبه میردیلمی؛ شعبان شتایی جویباری؛ محمدرضا کاووسی