دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-134