تأثیر گرادیان مصرف چسب و زمان پرس بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب ساخته شده از چوب درختان مرکبات

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گرادیان مصرف چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب و همچنین کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی به‌دست آمده از هرس باغات مرکبات در تولید این محصول انجام شده است. با استفاده از 4 گرادیان مصرف چسب صفر، 2، 4 و 6 درصد بین لایه سطحی و میانی (10-10، 11-9، 12-8 و 13-7) و استفاده از 2 زمان پرس 4 و 5 دقیقه،
24 تخته‌خرده‌چوب آزمایشگاهی ساخته شد. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌ها اندازه‌گیری و نتایج به‌دست آمده در قالب طرح کامل تصادفی و با استفاده از آزمون فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تخته‌های ساخته شده با مصرف چسب 11 درصد در لایه سطحی و 9 درصد در لایه میانی (گرادیان مصرف چسب 2 درصد)، دارای بیش‌ترین مقاومت خمشی بوده‌اند. همچنین با افزایش گرادیان مصرف چسب، مدول الاستیسیته تخته‌های ساخته شده بهبود یافته و در گرادیان مصرف چسب 6 درصد، این ویژگی به حداکثر رسیده است. به‌علاوه، با افزایش گرادیان مصرف چسب از صفر به 2 درصد به‌طور معنی‌داری به چسبندگی داخلی تخته‌ها افزوده شده است. با این‌حال با افزایش بیش‌تر گرادیان مصرف چسب، مقدار چسبندگی داخلی تخته‌ها کاهش یافته و به حداقل می‌رسد. واکشیدگی ضخامت تخته‌ها نیز با افزایش گرادیان مصرف چسب از صفر به 2 درصد در حد معنی‌داری بهبود یافته که با تغییرات چسبندگی داخلی تخته‌ها در این شرایط هماهنگی دارد.
 

عنوان مقاله [English]

The Effect of Resin Gradient and Press Time on The Physical and Mechanical Properties of Particleboard Produced from Citrus Tree Wood

چکیده [English]

The purpose of this reseach was to examine the influence of resin consumption gradient and press time on the physical and mechanical properties of particleboard produced from citrus tree residues. Four resin consumption gradients; 0, 2, 4 and 6% difference between surface and core layers (10-10%, 11-9%, 12-8% and 13-7%) and two press times of 4 and 5 minutes were applied and totally 24 laboratory boards were produced. The mechanical and physical properties of boards were measured and the results were analyzed using ANOVA method. The results showed that applying the resin consumption gradient of 2%, the MOR of the boards was improved. However, MOE of the boards increased as the resin consumption gradient increased and the maximum was observed at 6% resin gradient. The results indicated that at resin consumption gradient of 2%, higher IB was reached which was significantly different compared to other resin gradients, but at higher resin consumption gradients lower IB was measured. The thickness swelling of the boards showed irreversible behavior to IB of the boards and as the resim consumption raised to 2%, lower thickness swelling was observed which was significantly different with other resin consumption gradients and further improvement was not observed at higher resin gradients.